Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ol-Nilskojan

På Lidsjöbergets sluttning strövar björnen som den vill. De flitiga bävrarnas byggen märks i bäckarna. Kabbelekan lyser klargul invid vattnet och bland hänglavsprydda granar är den tretåiga hackspetten på jakt efter mat.

Spår i trädstam efter tretåig hackspett

Den tretåiga hackspetten lämnar tydliga spår efter sig. Foto: Mostphotos.se

Grova gamla granar

Granen regerar i detta område som dels består av myrar med granskogsholmar och rikkärr, dels av granskog på fast mark. I skogen finns många fuktiga områden med örter av olika slag. Här finns också rikligt med granlågor där svampar och lavar trivs.

En stor del av granarna är ända upp till 200 år gamla och riktigt grova. Det blygsamma lövinslaget består mest av äldre björk, men man kan också träffa på enstaka, ordentligt grova aspar. I sumpskogsområdena finns även gråalar och videbuskar.

Massor av skyddsvärda arter

Landskapet som omger reservatet är hårt skogsbrukat, men skogen kring Ol-Nilskojan har kommit lindrigt undan och har stått orörd sedan mitten av 1900-talet. Detta har lett till stor artrikedom, främst av lavar och svampar som är knutna till gran och död ved. I reservatet får dessa arter en chans att överleva.

Inte mindre än 27 rödlistade arter har hittats här. Om man lägger till kategorierna signalarter och mindre allmänna arter uppgår det sammanlagda antalet skyddsvärda arter till 42 stycken.

Märkvärdiga arter

På granarna hittar man de ovanligaste arterna som till exempel liten sotlav, kavernularia, mjölig dropplav och enstaka fynd av norsk näverlav. På omkullfallna träd, så kallade lågor, finns sårbara vedsvampar som rosenticka, lappticka, rynkskinn och doftskinn.

Asparna bidrar med liten aspgelélav och stor aspticka, och på uppfläkta högstubbar av björk finner man rödbrun blekspik, nordlig nållav och brunpudrad nållav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Ol-Nilskojan. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar och landmollusker
  • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
  • anlägga skoterled.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 7 utgör inte något hinder för terrängtransport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt marktryck används och att kortaste och lämpligaste körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2002

Storlek: 1,5 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss