Loke

Välkommen till naturreservatet Loke. Här syns hur
inlands­­isen drog fram. Skogen har fått växa i lugn och ro under lång tid. Den trivs extra bra tack vare den närings­rika jorden som innehåller kalk. Är du här i rätt tid under sommaren kan du uppleva när guckuskon blommar.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Står du på rätt ställe kan du se att det är som en långsmal dal som går rakt igenom natur­reservatet. Vi på Länsstyrelsen tror att dalen, eller ravinen, skapades när inlandsisen smälte. Det ser nästan ut som en kanal som bildades när inlands­isen drog sig tillbaka.

Den mäktiga inlandsisen tog också med sig bergarter som kalksten och diabas. De inne­håller mycket kalk och finns bland annat nordväst om Loke.

Seniorer stödjer insekter

Du kan inte missa att se att granarna trivs riktigt bra här. De växer fint i den kalkrika jorden och har fått växa i fred under många år. Det gör att du idag kan se träd i olika storlekar och åldrar.

Här och var finns det döda träd som står kvar eller ligger på marken. På och vid de gamla grånande träden gillar både insekter och fåglar att vara.

Här hittar du också flera svampar som bara finns i riktigt gammal skog och växer på träd­stammarna. Några av dessa vedsvampar är till exempel gränsticka, ullticka och harticka.

Lövträd sticker upp

Det är inte bara gran som finns här, också lövträd har lyckats tränga sig in granskogen. Det beror på att träd har fällts här och var och i luckorna passade lövträden på att sticka upp.

Det sättet att fälla träd heter att plockhugga. Förr valde man ut de bästa och högsta träden och sparade resten. Ser du några stubbar är de tecken på att skogen plockhuggits.

Det blev också chans för lövträd­en att tränga in i granskogen tack vare de naturliga skogs­bränderna. De kunde till exempel startas av blixtnedslag. Det har inte brunnit här sedan slutet på 1800-talet. Men då, när det brann, dog många granar och lövträden fick sin chans att växa sig stora.

När guckuskon blommar

Loke har mer eller mindre lämnats i fred av oss människor under lång tid.

Tack vare det kan du hitta många ovanliga svampar som växer på marken. De är typiska just för den här typen av skog som växer där det finns mycket kalk.

Blommor som också trivs i kalkhaltig jord hittar du också här. Vad sägs om blåsippa, trådfräken och underviol. Eller trolldruva, kransrams och måbär.

Missa inte heller de vackra orkidéerna guckusko, tvåblad och skogsnycklar.

Fäbodens ängar och skogar

Under många år har det strövat omkring boskap här som dragit nytta av det goda betet. Djuren hörde till byarna här i närheten. Här fick de äta sig mätta under sommaren.

Det var vanligt här i Jämtland att man var på fäboden under sommaren med sina djur. Man använde betesmarkerna på längre avstånd från gården och bodde på fäboden i mindre timrade hus. Ofta var det unga kvinnor som tog hand om djuren och tillverkade ost och smör.

Att boskapen betat här har varit bra för växtligheten. Djuren har betat av gräs och mindre buskar, dessutom fick marken extra näring alldeles naturligt tack vare djurens gödsling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Loke. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
 • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder för:

 • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med natur­reservatet och som framgår av före­skrifterna ovan,
 • att bedriva ren­skötsel i enlighet med rennärings­lagen (1971:437) eller framföra motor­drivet fordon vid renskötsel enligt undantag i terrängkörnings­förordningen (1978:594),
 • att framföra motor­drivet fordon i räddningstjänst och vid sjukfall,
 • statliga tjänstemän att framföra motor­drivet fordon i tjänsteärende,
 • att transportera fälld björn, älg, hjort eller vildsvin med motordrivet fordon på fastmark,
 • markägare och innehavare av särskild rätt att använda terräng­skoter på väl snötäckt mark i samband med tillsyn och annat nyttjande av marken (inklusive vid uttransport av fällt vilt).

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservats­beslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennärings­lagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 40,4 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss