Bye kalkbarrskog

Inte alls långt från Östersund finns ett fint litet område med gammal barrskog och vackra blommor som trivs eftersom marken innehåller mycket kalk. Är du intresserad av ovanliga svampar är Bye kalkbarrskog rätta platsen att leta.

Bild på vägvisare

Det är fint att vandra på de iordningställda stigarna i området. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kalkrikt och artrikt

Naturreservatet är något så sällsynt som en barrskog som växer på en berggrund av kalksten.

Skogen består mest av gamla granar, från 110 år och äldre. Det finns också en del tall men inte så mycket lövträd. Träden står i ett tjockt lager blåbärsris med många olika blommor.

På våren är marken täckt av blommor som trivs i den kalkrika jorden som blåsippor, kransrams, underviol och grönkulla. Du kan också hitta olika sällsynta svampar som druvfingersvamp, gultoppig fingersvamp och orange taggsvamp.

Det är inte bara på marken du hittar ovanliga svampar utan också på de gamla döda träd som står kvar eller fallit omkull. Där växer bland annat så kallade vedsvampar som rosenticka, granticka, ullticka och gränsticka.

Spår av människor

I områdets nordöstra hörn ligger en gammal, sedan länge övergiven åkermark. Där finns också odlingsrösen. Det är högar av sten från äldre tiders hårda arbete med att göra marken möjlig att odla.

Det finns också några grova stubbar som visar att moderna avverknings­maskiner använts vid fällning av träd.

Föreskrifter

Välkommen till Bye kalkbarrskog. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, förutom på särskilt angivna platser, om sådana finns
  • framföra motordrivet fordon i terräng

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempel­vis rennärings­lagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 12 hektar

Kommuner: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat