Skarpåskälabodarna

Den gamla barrskogen i Skarpåskälabodarnas naturreservat är så kallad kalkbarrskog. Det är en av Sveriges mest artrika och skydds­värda miljöer. I skogen och i rikkärren kan du se många ovanliga växter och marksvampar. Men kom ihåg att ta på dig stövlar, här är blött!

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Här finns stora naturvärden

Ett signum för gammal barrskog på kalkrik mark är alla ovanliga marksvampar. Det är också frodigt och träden är ovanligt grova och höga. I reservatet finns stora natur­värden, både på den kalkrika marken och på de gamla träden.

Skogen i reservatet är vad vi brukar kalla naturskogsartad barrskog. Med det menar vi att den ser ut att vara orörd och ha vuxit upp av sig själv. Det finns gott om gamla granar men också många döda träd. De är i olika stadier av nedbryt­ning. Vissa ligger ner, andra står fortfarande upp.

Reservatet är näringsrikt och blommande

På vissa ställen i skogen kan du vada fram bland blommorna nordisk stormhatt och tolta. De når dig ända upp till midjan. I stora delar av skogen är det fuktigt och blött på marken.

Här finns också två högt klassade rikkärr. Våtmark på kalkrik berggrund kallas för rikkärr, eftersom de är närings­rika och rika på arter. I rikkärr­en i reservatet finns bland annat blommorna flugblomst­er, guckusko och blodnycklar.

Upptäck spår av skogsbränder

Om du tittar noga kan du på vissa ställen se spår efter brand. Ändå är det länge sedan skogsbränder härjade i områ­det. Du kanske ser så kallade brandljud i barken på vissa träd. Det är skador i barken i form av glipor långt ner på stammarna.

Ett tydligt tecken på att det har brunnit är att det finns mer lövträd än förväntat i skogen. Efter brand är det nämligen lövträden som gror och växer snabbast. Därför bildas det lövrika skogspartier.

Med tiden konkurrerar gran­arna ut lövträden och spåren efter branden försvinner. I de lövrikaste delarna i reservatet finns det fortfarande gott om gamla lövträd. Här finns både björk, sälg och asp. Asparna är ofta grova och skimrar i silver. De finns utspridda i nästan hela området. Det finns också gott om grova sälglågor. Lågor är träd som ligger på marken. Du ser döda sälgar framför allt i områdets östra del.

Gamla lövträd är ovanliga i dagens skogslandskap. De är viktiga för många hotade arter. Till exempel är reservatets gamla aspar hem för många lavar, svampar och insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Skarpås­kälabodarna. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller in­samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 56,8 hektar

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss