Finningsvalen

Vill du gå i vild och brant natur är Finnings­valen något för dig. Här finns gammal skog och nästan 200 meters höjdskillnad. Och vacker utsikt.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Från reservatets högsta delar ser man Sösjöfjällen. I området finns gammal skog som man bara huggit några få träd ur.

Den näringsrika marken gör att skogen växer bra. Här finns också gott om de höga växt­erna nordisk stormhatt och torta.

Stora höjdskillnader

Reservatsområdet sluttar brant åt nordost och höjdskillnaden mellan övre och nedre reserv­atsgräns är hela 190 meter. Längst ner finns en urskogs­liknande granskog som till stora delar är 160 år gammal.

Den blandas upp med ett stort inslag av björkar. I de övre del­arna av reservatet finns nästan bara fjällbjörkar.

Granar som mult­nat

I den branta terrängen har det varit svårt att ta reda på de granar som fallit. De har fått ligga länge och brutits ner i mindre beståndsdelar.

Just att det finns en blandning av gamla och unga träd gör att väldigt sällsynta och värdefulla växtsorter – arter – kan trivas och överleva.

Fukt och våtmarker

Det finns många små våtmark­er som är starkt påverkade av kalk, så kallade rikkärr, spridda i hela området. Det största sammanhängande rikkärret är cirka 2 hektar. Det är en yta som är ungefär lika stor som tre riktigt stora fotbollsplaner.

Föreskrifter

Välkommen till Finningsvalen. Tänk på att det inom natur­reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 1,11 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat