Väster-Ottsjön

Här kan du plocka lingon och trumpet­svamp, botanisera bland örter och njuta av härlig natur. Väster-Ottsjön är ett omväx­lande naturreservat med gammelskog på fastmarksholmarna. Området är i högsta grad värt att bevara åt kommande genera­tioner.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Väster-Ottsjön är testamenterad för naturvård

Det är tack vare ett testamente som du i dag kan njuta av naturen här. Han som ägde skogen tidigare hette Lars-Åke Nilsson. Han bestämde sig för att testamentera skogen till staten och Länsstyrelsens vård. Främsta skälet var att han ville skydda bävern.

Vi har hittat arter som visar på fina naturvärden

Det fanns inte bara bäver i området. Vi har hittat flera signalarter här. En signalart är en växt eller ett djur som visar att en skog har höga natur­värden. Vi har hittat växterna ögonpyrola, plattlummer och orkidén korallrot. Att de trivs i reservatet är ett gott tecken.

Och det finns även andra spännande arter här. Några arter är rödlistade. De är alltså ovanliga och riskerar att försvinna. Du kan nämligen hitta lunglav och svamparna rosenticka och harticka. Dessutom kan du se krans­mossa och orkidén brudsporre. De visar att marken är rik på kalk.

Här bedrev de jordbruk förr

Kanske går du förbi resterna av ett par lador när du besöker Väster-Ottsjön. Det fanns alltså jordbruk här förr i tiden. Och det är faktiskt så att de använ­de myrar som åkermark under 1800-talet och ända in på 1900-talet. De grävde diken för att kunna odla på myrarna. Men tyvärr försvann fågelarter, grodor och växter på grund av det. De är beroende av våt­marken.

Slåtter på myrar var också vanligt förr. Det är en betydligt äldre företeelse. Slåtter är när man klipper högt gräs för att få hö till kor och andra djur. I över 500 år slog många småbönder gräs på myrarna för att få fodret att räcka åt kreaturen över vintern. Så gjorde de även i Väster-Ottsjön.

Vid myrslåtter behöver man inte gräva diken. Slåtter är snarare positivt för många arter, till exempel för vissa orkidéer.

Föreskrifter

Välkommen till Väster-Ottsjön. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda, förutom på särskilt angivna platser
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • samla in evertebrater, till exempel skal­baggar och landmollusker
 • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
 • anlägga skoterled

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 7 utgör inte något hinder för terräng­transport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt mark­tryck används och att kortaste och lämpligaste körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 0,5 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område