Höjden Äspnäs

Höjden Äspnäs är ett naturreservat med vackra grova lövträd och tät granskog där du har stor chans att hitta fina blåbär. Mång­a riktigt ovanliga fåglar och växter trivs här. Det beror på att det finns många gamla döda träd och stubbar som fått ligga kvar.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Höjden Äspnäs ligger strax norr om Strömsund med må­ng­a höjder och dalar. I den gamla skogen har stora kraft­iga träd fallit och de har börjat täckas av mossa och vedsva­mp­ar.

Den högsta punkten på drygt 400 meter är i mitten av reser­vatet. Här växer det mest tallar som är riktigt gamla. I den sydvästra delen av reservatet, ungefär 330 meter över havet, är marken fuktigare. Här växer inte bara skog som trivs i den våta marken utan också många vackra blommor.

Spår av bränder

I den östra delen växer gran­skogen tät och här finns gott om döda, fallna träd och stubb­ar. Här och var kan du se att trädstammarna har skador. Det beror på värme från skogs­bränder och kallas brandljud. Överlever träden branden bör­jar såret sakta läka och växa igen. Vi kan se spår av minst tre olika bränder.

Ovanliga blommor och fåglar

Det är mest aspar här, både levande och döda. Där trivs många ovanliga växter, faktiskt så många som 27 stycken olika.

I reservatet finns också ovan­liga fåglar som kan riskera att utrotas. De finns därför med på den så kallade röda listan. Det är fåglarna lappuggla, jär­pe, spillkråka, tjäder och den tretåiga hackspetten.

En riktigt ovanlig blomma växer också här - lappranunkel.

Flera fäbodar

Du kan se rester av flera bygg­nader. Idag finns en fäbod här i Höjden Äspnäs. Den heter Ny­bodarna. Förr fanns det flera fäbodar, Allåbodarna och Nordbodarna.

Fäboden var en plats man var på sommaren med sina djur. Man använde betesmarkerna på längre avstånd från gården. Man bodde i små timrade byggnader och där fick också djuren nattvila. Ofta var det unga kvinnor från hemmagård­en som tog hand om djuren och tillverkade ost och smör.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Höjden Äspnäs. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda, förutom på särskilt angivna platser
 • fälla levande eller stående döda träd samt upparbeta liggande död ved i syfte att elda
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet
 • plocka och samla in naturprodukter (vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • insamla evert­ebrater, till exem­pel skalbaggar och landmollusker
 • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området snitsla spår, anordna orienterings­kontroller eller anordna tävlingar
 • anlägga skoterled.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2004

Storlek: 1,5 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss