Tunsved

Välkommen ut i en skog som bjuder på en mångfald utöver det vanliga. Här finns bland annat vackra blommor och gamla träd. Och rester från en medel­tidsgård.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I naturreservatet Tunsved är granar de vanligaste träden. Här finns också en del sälg och asp. På döda och murkna träd­stammar växer mossor, lavar och svampar.

Det är såna arter – sorter – som man inte finner i en mod­ern och nyligen avverkad skog. Och i den kalkrika jorden trivs en rad ovanliga växter och svampar.

Många variationer

Granskogen breder ut sig i hela området med många olika blommor och bär. Delar av skog­en är runt 100 år gammal. I väster och öster är skogen äldre, med träd som är cirka 170 år.

Det finns även många gamla lövträd och gamla tallar. I tall­arna ser man spår efter skogs­bränder. Det kallas brandljud.

Våta marker

I reservatet finns också fuktiga och blöta områden som kärr, sumpskogar och små källor.

Kräver kalk

Nerför Tunsvedsbergets slutt­ningar sipprar kalkrikt vatten ut. Det påverkar områdets växt­lighet. Under granarna växer den vackra guckuskon, nordisk stormhatt och troll­druva.

Orkidéerna skogsnycklar, spindelblomster, knärot och tvåblad tillhör också skogens blomster.

Kraftledningsgata

I kraftledningsgatan hittar du andra växter. Här trivs den säll­synta fältgentianan liksom röd­klint, slåtterfibbla och präst­krage.

Mossor, lavar och svampar

I kalkrika, äldre barrskogar finns många svampar. I reser­vatet växer exempelvis de ovan­liga sammetstaggsvamp­arna och slöjvaxskivling. Säll­synta svampar går också att finna på reservatets grova lövträd och multnande ved.

På de gamla lövträden finns också en rik flora av mossor och lavar som den illgröna lunglaven och flera arter – sorters – njurlavar och hätte­mossor.

Använd av männ­iskan

Förr i tiden nyttjades hela om­rådet som betesmarker. Man slog hö – klippte och samlade ihop – men här fanns också små åkrar som odlades.

Medeltidsgård

I reservatet finns lämningar efter gården Tunsved. Den över­gavs redan på medeltiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Tunsved. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller sam­la ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 66 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss