Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bodberget Björsjö

Välkommen till de gamla skogarnas land. Här kan du vandra bland tallar som med sina rötter, envist klänger sig fast i den magra jorden.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gammeltallarna här är av ett hårt släkte. De kämpar mot både mager jord och återkommande skogsbränder.

En skadad tall, minst 500 år gammal, kan berätta om hela fem skogsbränder.

Stock och sten

Naturen är varierad. Här finns stenhällar, granskogar och myrar. Du hittar också tallskog som varit utsatt för bränder.

Men här finns också gammal grov asp, sälg och björk. Även gråal och hägg förekommer. Här är också gott om döda träd av olika arter.

Skydda naturen

Naturreservatet Bodberget Björsjö är en skyddad plats för olika sorter av växter och djur. Här finns många arter. Det kallas för ”stor biologisk mångfald”.

Dessutom erbjuder det eldhärjade området en möjlighet att leva för just de arter som behöver – och trivs i – brända träd.

Länsstyrelsen eldar

Genom väl planerade och begränsade skogsbränder – kallas naturvårdsbränningar – efterliknar vi skogsbränder. På det sättet skapar vi bra livsvillkor och goda förut­sättningar för växter och djur i reservatet.

Detta gäller olika arter. Exempel insekter, hönsfåglar och hackspettar. Även svampar, lavar och mossor, har stor nytta av vårt arbete.

Vilken blomma!

Det finns en blomma vi gärna vill berätta om. Det är lapp­ranunkeln som hittats på två ställen i reservatet. I skogen växer också blommorna tolta och skogsfräken samt ormbunkar.

Två sorters lav, lunglav och garnlav, finns det gott om.

Sammanlagt 26 särskilt sällsynta och skyddsvärda arter, har hittats i reservatet. Dessa arter kallas ibland ”rödlistade”. Många av dessa arter är svampar som växer på träd, vedvampar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Bodberget Björsjö. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • samla in evertebrater, till exempel skalbaggar och landmollusker
  • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
  • snitsla spår, anordna orienterings­kontroller eller anordna tävlingar
  • anlägga skoterled.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 7 utgör inte heller något hinder för terräng­transport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt mark­tryck används och att lämpligt körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2005

Storlek: 2 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss