Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lungsjöskogen

Välkommen till en skog där du kan gå genom det friska blå­bärsriset och kliva över grova stammar. Här kan du andas in skogens alla klara dofter och njuta.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Naturen i Lungsjöskogen är ett fint exempel på mångfald. Här finns stor variation och mycket att uppleva.

På Lilltjärnberget i väster växer granskog. Här finns också må­nga tallar och mycket lövträd. På vissa ställen finns det må­nga murkna – ruttna – aspsta­mmar. På de stammarna växer vedvampar.

Bra kombinationer

Kombinationen av granar och lövträd som är döda, gör att skogen blir väldigt levande. Här finns värdefulla livsmiljöer för insekter, hönsfåglar och hack­spettar. Även vedsvampar, lav­ar och mossor, trivs bra.

Att området ser ut som det gör, beror på att vissa delar är sta­rkt påverkade av tidigare sko­gs­bränder. Och just skogsbrän­d­er är viktigt i en levande nat­ur.

Nyttigt med bränd­er

När det brinner försvinner en del av de gamla träden och vissa övriga växter. Det ger plats åt arter som behöver ljus och utrymme för att leva. Därför utför vi på Länsstyrelsen noggrant kontrollerade natur­vårdsbränningar i vissa skogar.

Vedsvamparnas paradis

Hittills har 30 rödlistade svamp­sorter – hotade och säll­synta arter – hittats i området. En del har härliga namn och heter rödprick, asptagging och ostticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Lungsjö­skogen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda, förutom på särskilt angivna platser
 • fälla levande eller stående döda träd samt upparbeta liggande död ved
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsva­mp­­ar, lavar och mossor) med und­an­tag för bär och mat­svamp
 • samla in evert­ebrater, till exemp­el skalbaggar och landmollusker
 • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
 • snitsla spår, anord­na orienterings­kontroller eller anordna tävlingar
 • anlägga skoterled.

Punkt 3 utgör inget inger hinder för utöv­ande av jakt. Punkt 8 utgör inte hinder för terräng­transport av fälld älg, förutsatt att spårbil­dning ej sker. Detta för­utsätter att fordon med lågt marktryck används och att lämpligt körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2005

Storlek: 2,5 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss