Fiskhusberget

Här i naturreservatet Fiskhusberget finns det mesta av det bästa. Barrskog samsas med lövskog. Njut av fåglar, blommor, gamla tallar och ståtliga björkar. Det finns höga klipp­väggar, branter, sjöar och bäckar. Spår efter det hårda arbetet i skogen hittar du också. Glöm inte utsikten mot det vackra Sällsjöfjället.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Den här typen av område kallas naturskog. Naturen har fått växa utan någon större påverkan från människor och det finns många olika fåglar. Denna skatt vill vi på Länsstyrelsen i Jämtlands län skydda. Det är därför vi skapat detta natur­reservat.

I närheten här finns andra naturreservat som liknar varandra. Tillsammans bildar de ett rätt stort område. Möjligheten ökar att de olika växter och djur som finns, ska överleva. Också på längre sikt.

Det finns också så kallade nyckelbiotoper. Det är mindre områden av skog som är mycket speciell. Den skogen får också chans att överleva tack vare att den är skyddad. Några sådana områden finns inne i reservaten, en del andra ligger utanför.

Barrskog och ståtliga lövträd

Ungefär en femtedel av skogen är så kallad kalkbarrskog. Den växer på mark som innehåller mycket kalk.

Det finns också lövträd. Efter en brand bildas ett område med många lövträd som fått växa sig stora, en så kallad lövbränna.

Det finns gott om vackra björkar här. Men det finns också sälg, asp, hägg och al.

Ett mossigt ställe

Längs bergens branter växer det mossor som är både ovanliga och står med på listor för extra skyddsvärda arter.

De ovanliga mossorna har spännande namn. Vad sägs om nordisk klipptuss, snedblads­mossa och praktklipptuss.

Det finns också ovanliga svampar som växer på döda träd. De heter sprickporing och ulltickeporing. De är rödlistade. Det betyder att de finns med på en lista över arter som annars riskerar att försvinna från ett visst område. Här i Fiskhusberget finns det 25 arter som är rödlistade.

Utöver dessa finns det uppåt 90 andra arter som på ett eller annat sätt är intressanta ur naturvårdssynpunkt.

Vackra fåglar

Här i Fiskhusbergets natur­reservat bor många fågelarter. Du kan hitta tjäder, tretåig hackspett, spillkråka och lavskrika.

Alla riskerar att försvinna och finns därför med på en lista av fåglar som vi måste skydda. Listan är gjord av EU.

100 år gamla yxhugg

Människor i trakten har använt skogen på många olika sätt. Just här kan vi faktiskt se spår efter avverkning, sågning av timmer och att göra träkol.

På gamla stubbar kan du än idag se hack från yxor man använde på 1800-talet.

Ända till slutet av 1800-talet använde man det lilla sågverket som ligger i närheten. Det drevs av ånga. Du kan se resterna av ångsågen än idag.

Att skapa kol

Här kan du också se rester av gamla kolmilor. Det kallas kolbotten och syns oftast som en lite upphöjd jordvall. Kolmilan byggdes upp genom att man täckte en hög av ved med bland annat jord. Sedan tändes milan. Den fick inte brinna, då blev det aska. Istället pyrde milan under liten tillförsel av syre. Då satte förkolningen igång och träkol bildades.

Du kan också se hur de som jobbade med att kola bodde under de dagar eller veckor det tog. Lämningar av gamla kojor finns här om du kikar lite.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Fiskhusberget. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • framföra motor­drivet fordon i terräng (undantag för markägare samt vid jakt)
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller vindfällen till exempel genom att orsaka körskador, klättra i berg samt ta levande och döda grenar på träd
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • utan Länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga eller andra under­sökningar.

Föreskrifterna utgör inget hinder för jakt och fiske.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 7 km²

Kommun: Åre, Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss