Strömhöjden

Här får du uppleva tall- och granskog som fått växa fritt efter senaste skogsbranden. Det finns en känsla av urskog bland fallna tallar och gamla granar.

Bild på liggande dött träd

Död ved är viktig för många arter som lever av just död ved. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I södra delen av naturreservatet finns det en stig att vandra på. Du kan starta vid det fina Hasslingsåfallet, som ligger precis utanför reservatet, och via en bro ta dig västerut på stigen.

Spår efter bränder

Om du är beredd att gå utanför stigen och i mer svårframkomlig terräng kommer du hitta gammal tallskog som bevarat spår efter skogsbränder. Det kan vara stubbar som är svarta av kol eller så kan det vara brandskador längst ner på tallens stam. Såna skador, som ser ut som en glipa i barken, kallas brandljud. Några få tallar har överlevt flera bränder och det syns på antalet brandljud i stammen.

Naturskogar

Gamla skogar där träden får växa fritt, födas och dö utan inverkan från människan, ger förutsättningar för många olika mossor, lavar, svampar, insekter och fåglar att trivas. Sådana gammelskogar kan verka urskogsartade, alltså helt orörda av människan, men är för det mesta påverkade av plockhuggning eller tamdjurs bete. Därför kallas de för naturskogar.

Levande död ved

I en naturskog finns träd av olika slag i olika åldrar och storlekar. Strömhöjden innehåller både tallnaturskog och grannaturskog. Gemensamt för dem är att när träden dör av ålder så står de kvar ett antal år innan de faller till marken. Väl på marken bryts trädstammarna sakta ner, vedsvampar rötar veden, stammen blir övervuxen av mossa och lavar, insekter äter sig gångar i veden och lägger ägg, fåglar kommer och kalasar på insekterna.

Det är verkligen så att när ett träd dör så ger det upphov till ett myllrande liv runt ikring sig. Den döda veden lever mer än någonsin.

Dimmor som dånar

Strax utanför naturreservatet i öster finns Hasslingsåfallet, en flera hundra meter lång sträcka av Hasslingsån som forsar och faller. Dessa fall ger upphov till fuktig dimma som letar sig in i skogen och skapar förutsättningar för arter som behöver drivande fukt för att leva, till exempel vissa lavar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Strömhöjden. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp.
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved.
  • elda, annat än med medhavd ved.
  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang.
  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 3,6 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss