Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Slättbränn­berget

Här får gamla eldhärjade tallar och urskogslik granskog stå i fred. Sällsynta lavar och trummande hackspettar trivs på de knotiga stammarna.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Naturreservatet är uppdelat med mest tallskog i öster och nästan bara granskog i västra delen. Mellan de två delarna rinner Oxsjöån bitvis i ravin, en djup och brant dal.

Bredvid ravinen finns väldigt många döda granar. Det finns inga stubbar i granskogen kring Oxsjöån. Det gör att du kan uppleva orörd urskog om du vandrar där.

Nordisk stormhatt

Här finns många växter. Exempel är nordisk stormhatt, ormbär, tolta och älggräs.

Spår efter bränder finns på kolsvarta och förbrända stubbar. På de flesta tallar - både liggande och stående – finns mycket spår av skogsbränder.

Syftet med reservatet är framför allt att bevara och utveckla ett område med eldhärjad tallskog. Ett annat skäl att skydda området, är att bevara en urskogsliknande granskog med många olika djur och växter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Slättbrännberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motordrivet fordon i terräng förutom på befintliga skoterleder

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 84 hektar

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss