Björnhåberget

Skogen vid Björnhåberget har brandhärjats flera gånger och vissa av tallarna har klarat sig genom flera bränder. Både levande och döda stammar är viktiga som hem för olika växter, svampar och djur.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Naturreservatet består av två höjder med brandpräglad tallskog. I höjdlägena finns karg hällmarksskog som växer på urberg. Längre ner är skogen frodigare och mer artrik. Den äldsta och mest skyddsvärda skogen finns vid Björnhåberget och Dåsbergets östsluttningar. Här är träden 200 år eller äldre.

Du kan hitta många brandspår i den här skogen. Kolade stubbar och gamla, döda träd som ligger på marken, så kallade lågor. På levande tallar kan du hitta brandskador där barken fallit av. De kallas för brandljud. Trädet försöker att laga öppningen med ny bark och kåda. Därför syns det som att skadan omgärdas av tjockare vallar av ved och bark. Enstaka tallar bär på brandljud från minst tre olika bränder. Brandskadade träd finns det gott om, medan mängden döda träd är mindre. På de liggande gamla tallstammarna växer sällsynta vedsvampar och lavar.

Föreskrifter

Välkommen till Björnhåberget.
Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motordrivet fordon i terräng förutom på befintliga skoterleder

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 90 hektar

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat