Rökberget

Här kan du njuta av vacker natur och må­nga arter. Rökberget är ett naturreservat som består av frodig gam­mal granskog och våtmarker. Men det är inte helt lätt att ta sig fram på alla ställen. Ta därför på dig lämpliga skor eller stövlar – det är oftast vått på mark­en.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Frodig granskog

Granarna vid Rökberget är ungefär 200 år gamla. Mellan de grova stammarna kan du vada fram bland växterna. Ormbunkar, älgört, tolta och stormhatt når ända upp till midjan. Både granarnas höga ålder och vattnet i marken gör att här finns många döda träd. Andra träd håller på att dö. Just därför trivs många arter här. Här finns många vedlevande svampar, lavar, mossor, insek­ter och fåglar.

Skogen blev plockhuggen för cirka 50–60 år sedan. Man valde alltså ut de bästa träden som man sedan högg ner. Men skogen har redan hunnit växa till sig. Du kan därför få en känsla av att den är orörd.

Blött i söder

Marken vid Rökberget sluttar och är ganska blöt stora delar av året. En större bäck rinner också genom området. Den största arealen våtmark finns i reservatets södra del. Där kom­mer du att se öppna mossar och kärr, men också myrar med skog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Rökberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehå­lla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved, samt
  • framföra motor­drivet fordon i terräng förutom på befintliga skoter­leder

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2015

Storlek: 1,8 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss