Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Källmyren

Här kan du uppleva gammal skog och våtmarker med flera fina växter som bara finns i marker med mycket kalk i.

Miljöbild från Källmyren

Tallarna på Källmyren har vuxit väldigt långsamt och kan vara väldigt gamla. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skogen i naturreservatet har växt upp efter brand och är mellan 170 och 200 år gammal. Enstaka äldre tallar, som klarat av branden, kan du få se bland granar och björkar. Det finns även grova exemplar av gran, sälg och björk.

Främst i den södra delen av naturreservatet finns det döda träd och stubbar som brutits ner olika mycket. Död ved myllrar ofta av liv. Det är insekter, svampar och fåglar som gillar död ved.

Källmyren

På våtmarkerna i området växer glest med tall. I kanterna på det blöta finns stubbar från avverkade och brandskadade träd.

Källmyren är ett rikkärr, det vill säga en våtmark som är påverkad av grundvatten med mycket kalk i. Det finns flera ställen där grundvattnet kommer upp till ytan och rinner iväg, så kallade källdrag.

Klingemyren som är en myr, en mer artfattig våtmark, i södra delen av reservatet är en viktig lokal för fåglar att häcka på.

Brandspåren

All skog i området har vuxit upp efter brand. Det finns flera spår efter bränderna. Bland annat kan du se högstubbar, kolade liggande trädstammar och tallar med brandljud. Brandljud är inte något som låter utan är en brandskada som syns som en glipa i barken långt ner på tallens stam.

Spåren efter människor

På historiska kartor kan du se att markerna, där Källmyrens naturreservat ligger, till stor del användes för slåtter av gräs och örter till vinterfoder åt djuren.

Här och var kan du se gamla stubbar som är spår efter tidig avverkning av enstaka träd, så kallad plockhuggning.

Värdefull natur

Våtmarker av olika slag och näringsrika skogar är värdefulla typer av natur. Hela området har därför tagits med i det Europeiska nätverket för värdefull natur, Natura 2000.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Källmyren. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon.
  •  

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 80 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss