Ygeltjärn

Kring den lilla tjärnen trängs de grova tallar­na och granarna, med fötterna fast förankra­de i djupa lager av mossa och blåbärsris.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Nästan orörd skog

Skogsmarken öster om tjärnen är naturskogsartad. Det betyder att skogen är nästan orörd. Området karaktäriseras av storvuxna tallar och de grova aspar som finns i riklig mängd. Framförallt i sluttningen ner mot tjärnen finns gott om gamla och grova tallar, ofta med tydliga brandskador i barken, så kallade brandljud. En grov tall i området har en diameter på 75 centimeter i brösthöjd. De äldsta tallarna är med god marginal över 200 år gamla. Äldre aspar finns spridda i hela delområdet. De grövsta, 50–70 centimeter i diameter, finns främst i den sydöstra delen.

Skogsmarken norr om tjärnen saknar i princip gamla tallar och aspar. Söder och väster om tjärnen breder flacka sumpskogspartier ut sig.

Döda träd

I stora delar av reservatet finns det gott om döda träd, både tall, gran och asp. Vissa står fortfarande, andra ligger ner i mossan och blir sakta men säkert till mjuk mull. På asp­lågor finns bland annat bark­ticka och koralltaggsvamp, och på levande aspar växer stor aspticka. På ett par tallar växer tallticka och både bohål och spår av tretåig hackspett förekommer på tallarna.

Betesmark till renar

Området i och kring natur­reservatet utgör renbetesland för två samebyar, Jiingevaerie, och Raedtievaerie, och ingår i ett riksintresseområde för rennäring.

Föreskrifter

Välkommen till Ygeltjärn. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, annat än med medhavd ved
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 22 hektar

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat