Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Videberget

Om du besöker Videberget kommer du att hitta riktig gammal tallskog varvat med myrmarker, hällar och branter. I svackorna hittar du små områden med gammal granskog som överlevt de senaste bränderna.

Bild från myr med död stående tall på en myr

Gamla tallar blandat med berghällar och myrmarker bildar en vacker mosaik. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Mosaikmarker

Det är vackert att vandra på de högre partierna av Videberget. Där finns hällmarker, våtmarker och gammal tallskog blandat med varandra. Så kallade mosaikmarker.

Tallskogen har klarat sig bra i de skogsbränder som dragit fram genom tiderna. De äldsta tallarna är cirka 300 år. Flera av träden har skador efter bränder. Det är barken som skadats och blottlagt veden innanför barken. Det kallas brandljud. Med tiden så försöker tallen låta barken växa över skadan. Men det tar lång tid.

Större delen av Videberget är ganska kargt med så tunnt jordskikt att berghällar visar sig. Men i de fuktigare partierna som återfinns i sänkor och längre ner på berget finns det några områden med riktigt gammal granskog som överlevt bränderna. De äldsta granarna är nästan 270 år gamla.

Levande död ved

Skogen på Videberget visar naturskogskaraktär, det vill säga har en naturlig och spontan uppväxt utan några större ingrepp från människor. Det finns många gamla döda tallar som står kvar utan bark. Längre ner i sluttningarna finns också liggande död ved som brutits ner i olika stadier. Där finns vedsvampar och vedlevande lavar. Flera arter är väldigt sällsynta och finns bara i väldigt gammal skog.

I den döda veden trivs insekter, som livnär sig och fortplantar sig där. Finns det insekter kommer sannolikt också fåglar som hackspettar till området. De gillar att hacka i den döda veden och leta efter insekter som föda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter. Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det förbjudet att inom naturreservatet:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sättmedvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, förutom på särskilt angivna platser om sådana finns,
  • framföra motordrivet fordon på fastland.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 468 hektar

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss