Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storskogen

Naturreservatet Stor­skogen gör verkligen skäl för sitt namn. Här finns en stor skog på ett vidsträckt område. Den är naturskogslik, det vill säga nästan helt utan spår av skogs­bruk. Här vandrar du i ett varierat landskap med gammal skog, bäckar och myrar. Om du gillar fåglar kommer du inte att bli besviken.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Brand ger liv åt lövträd

En stor brand drog fram i området under 1800-talet. Endast träd som växte på fuktig mark överlevde. Den skog som finns här i dag har alltså uppkommit efter brand­en. Du kan se att området är påverkat av brand genom att det finns väldigt mycket löv­träd. Björkarna konkurrerar med granarna om platsen. Det finns också en del sälg, asp och rönn.

De flesta lövträd är runt 150 år, så de är ganska gamla nu. Men att det finns så många lövträd kommer inte att vara för evigt. Granen tar sakta med säkert över.

Här finns ovanliga lavar och svampar

Död ved och högstubbar finns det gott om i Storskogen. Det är en bra grogrund för en mängd arter. Många rödlistade arter är beroende av såväl levande som död gran och lövträd.

Lavar på träd

Du kommer att se att många granar är intrasslade i långa skägg av garnlav. Olika knapp­nålslavar har också invaderat barken på gamla granar och björkhögstubbar. Högstubbar är träd som fortfarande står på roten, men där kronan har brutits av. Högstubbar är vikt­iga för den biologiska mång­falden.

Lunglav och njurlavar täcker stora delar av stammarna på sälgarna. Även på aspar kan du se lav.

Svampar på träden

Olika sällsynta vedsvampar lever också gott i den skyddade miljön. Den sällsynta black­tickan trivs i orörd, tät och fuktig granskog där det finns grova granlågor. Granlågor är döda träd som ligger på mark­en. De liggande eller stående granstammarna är också hem åt sprickporing. Den svampen bryter sakta ner den döda veden. Det gör också svamp­arna stjärntagging och ull­tickeporing.

Spana efter fåglar i Storskogen

I granarna kan du se stora hål efter spillkråkor som varit på myrjakt. Det går också att se spår efter tretåig hackspett som har sugit sav, men det är lite svårare att upptäcka.

Både orre, järpe och tjäder trivs i frodig skog och öppen myrmark. Har du tur kanske du ser alla tre här. Tjädern äter mycket tallbarr, särskilt under vintern. Även på sommaren kan du se spåren efter tjäderns måltider uppe i de utglesade talltopparna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Stor­skogen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, skada deras bo och lek­platser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 m
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser, om sådana finns
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
  • utan länsstyrelsens tillstånd bedriva såväl kommersiell som icke kommers­iell organiserad verksamhet exemp­elvis idrottsarrang­emang, turist­verksamhet, jaktprov, besök av stora grupper, återkommande evenemang etc. Tillståndsplikten omfattar inte grupper med färre än 15 deltagare samt skolklass eller förskolegrupp som endast ägnar sig åt traditionell vand­ring eller turåkning vid enstaka till­fällen.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2010

Storlek: 6 km²

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss