Vårvsberget

På Vårvsberget kan du få uppleva riktigt grova lövträd. De har fått chansen att växa upp när granarna brunnit upp i skogsbränder. Här kan du hitta speciella växter som gillar kalk. De finns i en vacker dalgång som heter Vårvsdalen.

Person som står i skogen

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Grova lövträd

Hela naturreservatet består mest av granskog. Där skogen brunnit för länge sedan finns områden med mycket lövträd i. Det är lövträden som kommer tillbaka först när det har brunnit i ett område. Ett sådant område kallas lövbränna.

Myllrande död ved

Det finns mycket döda träd som både står och ligger. De döda träden drar till sig insekter som bor i och livnär sig av veden. Sedan kommer alltid fåglar som gillar insekter till sådana områden. Så där den döda veden finns myllrar det av liv.

Vårvsdalen

Mellan Vårvsberget och Norrberget finns en dalgång som heter Vårvsdalen. Där finns större område med blötare mark. Det är grundvattnet som finns ytligt i marken och där kan man kan få uppleva växter som bara gillar näringsrikare mark.

Föreskrifter

Välkommen till Vårvsberget. Tänk på att det, utöver vad som annars gäller i lagar och författningar, inte är tillåtet att inom naturreservatet:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på anat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 1,17 km²

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat