Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hökvattsån

Här hittar du den sällsynta flodpärlmusslan i en frisk och fritt flödande å.

Bild ovanifrån på vattenspegel

Flodpärlmussla

Hökvattsån ingår i ett geografiskt område som hyser en av Sveriges största populationer av flodpärlmusslan. En grov uppskattning säger att det kan finnas uppåt fem miljoner musslor i området varav 400 000 individer i Hökvattsån.

På nationell nivå anses flodpärlmusslan vara hotad, det vill säga att dess förmåga att överleva minskar över tid. Det är främst varmare vatten och övergödning som musslorna inte trivs med.

Mycket som behöver stämma

I Hökvattsån tyder åldersfördelningen bland flodpärlmusslorna på att det sker fortplantning i populationen. Och fortplantningen är beroende av bra vatten, stenig eller grusig botten och att det finns öring i vattendraget.

Efter en könlig befruktning bildas miljontals små larver i honindividerna som vid en given signal släpper ut larverna i vattendraget. Förhoppningen är att så många som möjligt av larverna ska fastna i öringars gälar. Där klänger de sig fast och växer till sig under en tid. När de är mogna att pröva lyckan på egen hand släpper de taget och hoppas landa på en grusig botten där de kan förankra sig.

Forskarna räknar med att endast en (!) på hundra miljoner utsläppta larver lyckas etablera sig som en ny individ på den grusiga bottnen.

Hög vattenkvalitet

Vattnet som rinner i Hökvattsån är näringsfattigt och det gör att vattnet är klart och friskt. De strömmande och forsande partierna gör att vattnet blir mättat med syre.

Dessutom gör omgivande berggrund och jordmån att pH-värdet inte varierar så mycket under året. Det är värdefullt för flodpärlmusslan och säkert även andra vattenlevande organismer.

Natura 2000

Delar av Hökvattsåns naturreservat finns upptaget i EU´s nätverk över värdefull natur, Natura 2000, och får på så sätt ytterligare skydd.

Det är naturtypen "Mindre vattendrag" och de två utpekade arterna Utter och Flodpärlmussla som gör att Hökvattsån delvis klassas som ett Natura 2000-område.

Spår av flottning

Här och var längs Hökvattsån syns stora stenar ligga på sidan om åfåran. Sidofåror har stängts till. Det är spår sedan den tid man flottade timmer på ån. Då rensades åns lopp på alla hinder som kunde stoppa upp timret.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Hökvattsån. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • vaska guld eller andra ämnen eller göra annan åverkan på vattendragets botten,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang,
  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 83 ha

Kommun: Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss