Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fagerbäcken

Här får du uppleva riktigt gamla tallar, frodiga och fuktiga bäckdalgångar och en ravin där jätten Gumjan anses ha bott.

Bild på branter i bäckdal

På vissa branta bergväggar växer sällsynta lavar. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Former från istiden

När inlandsisen smälte bort rann isälvar genom området och du kan nu uppleva två tydliga bäckdalgångar och en ravin med branta klippväggar. Mellan dalgångarna finns tydliga åsar och höjdlägen.

Brandspår och torrakor

Hela området har brunnit för drygt ett hundra år sedan. Du kan se spår efter branden i form av kolade högstubbar och tallar som överlevt. På sina ställen ligger det mycket döda träd på marken som brutits ner i olika stadier. Där trivs insekter och fåglar jättebra.

Gamla tallar

Vill du hitta de äldsta tallarna som åldersbestämts till 380 år får du leta på åsar och höjdlägen. Där är skogen gles och består av ett tunt jordlager, en så kallad hällmarkstallskog.

I de fuktigare bäckdalarna växer det gran och här kan du hitta granar i olika åldrar samt lågor, döda träd som ligger på marken och som brutits ner i olika stadier. Det är här som de mest sällsynta arterna finns, doftticka och trådbrosklav.

Trolldruvans bäckdalgång

Det är i bäckdalgångarna och ravinen som du hittar de mest värdefulla naturvärdena. I den norra bäckdalgången, som fått ge naturreservatet dess namn Fagerbäcken, finns en frodig granskog med höga örter. Bäcken kantas av en mångfald av växter, däribland de ovanliga svart trolldruva, strutbräken samt kransrams.

Gumjans boplats

Enligt traditionen bodde jätten Gumjan i en grotta i den tydligt utmejslade ravinen med lodräta stupkanter i södra delen av reservatet. Ravinen och den traditionella berättelsen om jätten Gumjan är registrerad som fornlämning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Fagerbäcken. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • klättra på bergets lodytor i område enligt karta, bilaga 1,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra militär övningsverksamhet,
  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön,
  • sköta registrerade kulturlämningar som markeras på karta, bilaga 1.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 77 hektar

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss