Hyktaberget

Ta en tripp upp på Hyktabergets högplatå och spana ut över vidd­erna. Det du vilar ögon­en på är en riktigt gam­mal granskog och del björkskog. Det är inte på många ställen i landet och i Jämtlands län du kan se en såpass orörd skog. I sluttning­arna växer skogen rikt­igt tät.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Hyktaberget ligger i ett backigt område nära gränsen till Västerbotten. De flesta berg här, inklusive själva Hyktaberg­et, är 600 meter höga. Vill du stå på toppen av reservatet ska du bestiga Bunkfjället eller Blomsterberget. De är högst med sina dryga 730 meter.

Vacker gulgrå klädsel

De äldsta granarna är 200 år gamla. Många av stammarna ser ut som de vore klädda i en gulgrå praktfull dräkt. Den annorlunda färgen kommer från en lav som växer på stam­marna. Den kallas garnlav.

Hyktabergets naturreservat visar hur skogen kan ha sett ut förr, den är urskogsliknande. I vissa delar av Hyktaberget är granarna kanske inte så höga och grova utan snarare lite oansenliga och lågväxta. Oav­sett är skogen gammal och urskogsartad.

I de ödsliga tassemarkerna

De mest orörda ödsliga delar­na i ett skogsområde kallas ibland för tassemarker. Här i Hyktabergets tassemark finns en hel del sanka vattensjuka områden. Vid och i de små kärr­en kan du se typiska växter som trivs riktigt bra i den fuktig marken - lappvide, flaskstarr och kråkklöver.

Stora famnen för rödlistade arter

I närheten av Hyktabergets naturreservat finns andra skydd­ade skogar, som Mid­som­marfjällets naturreservat och Stensjöns naturreservat. Tillsammans bildar dessa ur­skogsliknande reservat ett rätt stort område. Där får ovanliga svampar, skalbaggar och lavar möjlighet att överleva och sprida ut sig.

Många av dom är hotade och finns på listor med så kallade rödlistade arter. Just i Hykta­bergets reservat finns till ex­empel en mycket ovanlig lav, den mjöliga dropplaven. Även den rödlistade vedsvampen med det beskrivande namnet rynkskinn växer här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Hykta­berget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrift­er. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 3 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss