Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Käringmyren

Här får du vandra i en natur som är en blandning av myrmarker och gammal granskog. Det mesta av träd och växter har vuxit upp efter skogsbränder på 1800-talet. Den kalk­rika jordmånen ger förutsättningar för många speciella växter.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Naturligt uppkommen skog

Större delen av skogen består av cirka 150-årig granskog. Men det före­kommer också grova exemplar av tall, björk, sälg och asp. Det är skog som vuxit upp efter senaste skogsbranden. Några av tallarna har klarat sig undan senaste skogsbranden och är uppåt 200 år gamla.

De äldsta asparna i området har en sådan grov struktur på barken att ovanliga lavar trivs på dess stammar. Även sälg­arna har värdefulla lavar på sig, bland annat njurlavar.

Delar av reservatet är påverkat av kalk och där finns växter och marksvampar som bara växer i kalkhaltig jordmån, bland annat skogsrör och guckusko.

Näringsrika källor

Reservatets våtmarker består av rikkärr, vilket betyder att det kalkhaltiga vattnet som väller upp ur flertalet källor påverkar vegetationen på våtmarken och vidare i omkringliggande skog.

På rikkärren kan man hitta både mossor och kärlväxter som trivs i den kalk­haltiga omgivningen.

Värdefulla natur­typ­er

Käringmyren är upptagen i EUs nätverk för värdefull natur, Natura 2000. Det betyder att de naturtyper som finns i Käringmyrens naturreservat är värda att bevara för framtiden. Det är naturtyper som heter rikkärr, taiga och öppna moss­ar och kärr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Käring­myren. Tänk på att det inom naturreservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 19,6 hektar

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss