Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Väktardalen

Här hittar du ett lättillgängligt naturreservat med en gammal välvuxen granskog som liknar de ursprungliga skogarna genom dess träd av olika åldrar och stora mängd döda träd.

Gammalt dött träd

Död ved i Väktardalen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Väktardalens naturreservat ligger mellan fjällen Norra Väktarklumpen och Avardo. Men det ligger också bara några kilometer från Vildmarksvägen i väster och den före detta fjällägenheten Väktarmon i öster. En väg går i reservatets södra gräns. I både den västra och den östra delen av reservatet går det vandrings- och skoterleder. Området är därför lätt att besöka.

Den fria skogen

Även om både människor och renar använt sig av markerna under lång tid så finns det en granskog som liknar en urskog, det vill säga en ursprunglig skog som fått växa fritt. I en fritt växande skog finns träd av olika åldrar, döda träd som både står och ligger ner på marken. Du kan se att de döda liggande stammarna brutits ner olika mycket med naturens hjälp. I de döda träddelarna trivs insekter och då kommer fåglar som gillar insekter. Den döda veden "lever".

Annat som kännetecknar en urskog är att det finns många vedsvampar på de multnande träden. Antalet växt- och svamparter är mycket högre än i yngre skog.

Naturvärdena i Väktardalens naturreservat är så pass höga att det kommit med i EUs nätverk över värdefull natur, Natura 2000.

Renskötsel

Det bedrivs renskötsel i området. Både Ohredahke och Raedtievaerie samebyar använder markerna för bete. Det är sedan gammalt känt att samerna vistats och bedrivit verksamhet här.

När du vistas i markerna, visa hänsyn till renarna genom att hellre gå runt än rakt på dem. Det finns anläggningar för att samla ihop renarna i omgivningen. Respektera renskötarna och deras arbete med renar. Minsta orosmoment bland renarna kan skingra hjorden och flera dagars jobb gå förlorat.


Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Väktardalen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 7,9 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss