Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Blektjärn

Reservatet skyddar en av länets största kalk­barrskogar. Området är värdefullt, har väldigt många olika växter och en fin skog. Här finns också en tjärn, våtmarker och rester av en gammal fäbodvall.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

På sluttningarna i Blektjärns naturreservat växer barrträden i marker som innehåller mycket kalk. Den sortens skog kallas kalkbarrskog och är särskilt värdefull.

Förutsättningarna för kalkbarrskogarna i Jämtlands län skapades för flera miljoner år sedan då kalksten bildades i haven. Under istiden spreds
den kalkrika jorden över stora delar av länet. Då skapades speciella möjligheter och livsvillkor för den skog som senare växte upp.

Orkidéerna trivs

Den kalkrika marken skapar unika förutsättningar för växterna, floran. I kalk­­barrskogar hittar man därför skyddsvärda orkidéer och sällsynta svampar.

Blåsippa, vårärt och nattviol är exempel på växter som trivs och frodas i marker med mycket kalk. Du hittar också andra vackra blommor som guckusko, brudsporre och ängsnycklar, i reservatet.

Hittar du bodarna?

Den gamla fäbodvallen Blektjärnsbodarna, ligger i reservatet. I dag är den till stor del igenvuxen. Växtligheten är hög, fäbodvallen är svår att upptäcka och det finns bara några husgrunder kvar.

Efter många, många år av skogsbruk – då träden har huggits ner i omgångar – finns nästan ingen kalkbarrskog kvar i länet. Men i Blektjärns natur­reservat finns i alla fall en av länets största.

Svensk, sällsynt skog

Kalkbarrskogar är en av de mest hotade och sällsynta skogs­typerna i Sverige i dag. Det gör att det är viktigt att skydda och vårda dem. I länet har vi ett ansvar för det arbetet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Blektjärn. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • elda
  • framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvampar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • utföra vetenskapliga undersökningar utan Länsstyrelsens tillstånd.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2003

Storlek: 1 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss