Mörtsjöberget

Här får du uppleva många olika slags natur. Det finns gles tallskog som bär spår av brand. Gammal granskog som påminner om urskog. En stor våtmark som påverkas av kalk i marken och ger en vacker flora.

Bild på brandskadad tall

En brandskada i tallens stam, ett så kallat brandljud. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Varierad natur

Mörtsjöberget är ett varierat och kuperat område. Tallskogen trivs på de magra höjdpartierna. Granskogen vill ha mer jordmån och fuktigare marker. De återfinns i svackor och sluttningar med ytligt grundvatten.

Eftersom naturreservatet gränsar till mer kalkhaltig berggrund i väster så har jordmånen fått del av kalken. Dels har det skapat en ört- och näringsrik granskog, dels har kalkhaltiga sediment hamnat i den lägre liggande våtmarken Stor-Mörtsjöflon.

På några mindre områden har det bedrivits skogsbruk. De områdena ska skötas på ett sätt som gör att de så snart som möjligt smälter in i den övriga mer ursprungliga skogen.

Ursprunglig skog

Både den magra tallskogen och den näringsrika gamla granskogen har en känsla av ursprunglighet. Det kan du upptäcka genom att det finns träd i alla åldrar.

Den glest bevuxna tallskogen innehåller spår efter gamla bränder. Du kan se stubbar som är svarta av kol eller skador i stammarnas bark, så kallade brandljud.

Vidare kan du träffa på döda träd, både stående och liggande. Ofta är den döda veden eftertraktad av insekter och fåglar. Även vedsvampar som behöver gammal död ved trivs i området. Du kan få se bland andra den rosa rosentickan eller den "ulliga" ulltickan.

En rik våtmark

I den norra delen av naturreservatet finns en större våtmark som har höga naturvärden. Speciellt i de delar av våtmarken som påverkas av väldigt mycket kalk i marken. Där kan du hitta vackra blommor som till exempel orkidén sumpnycklar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Mörtsjöberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 2,2 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss