Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lill-Rånddalen

Det är många som lockas av den spännande dramatiska naturen här i Lill-Rånddalen. Njut av ån, prova fiskelyckan och titta på alla de små branta kullarna och platta områdena med myrar. Är du intresserad av ovanliga blommor är du verkligen på rätt plats – här hittar du många. Det finns också en fäbodled som delvis går genom områdets östra gräns.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Vattnet i Lill-Rånden slingrar sig förbi klippblock och fortsätter över klipphällar där det växer tallar. Sedan faller vattnet utför små branta bergväggar och hamnar i små sjöar där det lugnar ner sig.

Längst i norr rinner Lill-Rånden över klippor som inte har så mycket näring. Där finns också en del tallar som skadats av skogsbränder.

Det kan du se om du tittar närmare på stammarna. Där finns det spår på stammarna av värmen från skogsbranden. Barken faller av och veden kommer fram. Om trädet över­lever branden börjar såret på trädet att växa igen. Tallar har extra tjock bark och överlever därför ofta en skogsbrand.

Ovanliga växter i söder

I söder är marken mer näringsrik. Här finns stora stenar och klippor av bergarten dolomit som inne­håller mycket kalk. Tallskogen som växer här är tydligt påverkad av berggrunden. Det märks genom att det finns flera olika slags mossor, lavar, svampar och kärlväxter i skogen.

I naturreservatet har man hittat så mycket som 67 olika arter.

Inlandsisen är svaret

Det är en stor kraftig flod av smältvatten från den senaste istiden som format det dramatiska landskapet. Du kan se hur marken längs hela Lill-Rånden har nötts och brutits ner, eroderat.

Genom hela reservatet sträcker sig ett "band" av fuktiga kärr som innehåller mycket näring – rikkärr. Har du tur kan du få syn på den ovanliga blomman guckusko. Det är en orkidée.

Vandra och upptäck

Vill du vandra ska du gå längs Lill-Råndens vandringsled. Det är också många fiskare som passar på att prova fiskelyckan där.

Du kan se att det funnits fäbodar här. Förr i tiden betade fäbodens kor och getter på markerna öster om fäboden. En gammal igen­växt åker, lägda är också spår från den tiden fäbodarna användes. Det finns också en fäbodled du kan gå som passerar Lill-Rånddalens östra gräns.

Om du spanar i det strömmande vattnet kan du också se rester av timmer från när man transport­erade – flottade - timmer i den strömmande ån.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Lill-Rånddalen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
 • elda, annat än med medhavd ved,
 • framföra motordrivet fordon.

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder för:

 • förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna ovan,
 • att bedriva ren­skötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) eller framföra motordrivet fordon vid renskötsel enligt undantag i terrängkörnings­förordningen (1978:594),
 • att framföra motordrivet fordon i räddningstjänst och vid sjukfall,
 • statliga tjänstemän att framföra motor­drivet fordon i tjänsteärende,
 • underhåll av befintligt jakttorn eller att på samma plats ersätta ett gammalt jakttorn med ett nytt,
 • att transportera fälld björn, älg, hjort eller vildsvin med motordrivet fordon på fast mark, eller med lättare (<400 kg) bandgående fordon på våtmark,
 • röjning och underhåll av befintlig vandringsled enligt karta, bilaga 1. Fallna träd över vandringsleden får flyttas eller kapas men ska lämnas i naturreservatet,
 • jakt och fiske.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 81,3 hektar

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss