Siljeåsen

Här kan du hitta fina blommor som gillar gamla fuktiga skogar. Det här stora naturreservatet innehåller ovanliga typer av natur och platsar därför i det Europeiska nätverket för värdefull natur, Natura 2000.

Vattenkälla som är färgad roströd

Järnockrakälla i naturreservatet. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Hela naturreservatet består av gammal granskog med inslag av tall och lövträd. Det är markens innehåll av kalk och skogens karaktär av att vara ursprunglig som gör att området har så höga naturvärden. Ursprunglig skog innebär att det inte finns några storskaliga ingrepp av skogsbruk men också att det finns träd i olika åldrar, väl spridda partier med döda träd och spår efter skogsbränder.

Sumpskogen

Nästan halva naturreservatet består av fuktig och bitvis näringsrik gammal skog, så kallad sumpskog. Det är ovanligt att sådana gamla sumpskogar får stå kvar då de ofta växer fort och ger mycket virkesvolym per hektar.

Växterna

Du kan träffa på en rad spännande växter som trivs på mark som innehåller kalk. Bland andra kan du få se gräset skogsrör, fleråriga örten kransrams, orkidéerna knärot, tvåblad och guckusko samt ormbunken kalkbräken. Men speciellt orkidén norna har en allmän spridning i det stora naturreservatet, vilket är ovanligt och utgör ett högt naturvärde.

Ofta hittar du dessa fina växter i de långa, men olika breda, fuktstråk som går från nordost till sydväst i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Siljeåsen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 3,3 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss