Miljö och vatten

En elektriker som håller i en sladd.

Vill du lagra egenproducerad el? Du kan ansöka om bidrag för det. Privatpersoner kan få bidrag på upp till 60 procent av kostnaderna om fastigheten är ansluten till elnätet.

Ett barn som cyklar på en grusväg.

Från Paris till Jämtlands län!
I oktober 2019 antogs Fossilbränslefritt 2030 – en energi- och klimatstrategi för Jämtlands län. Den ska visa vägen för hur vi tillsammans når det mål som världens länder kom överens om i Parisavtalet.

Ett flygplan på väg att landa.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar. Du som driver en miljöfarlig verksamhet kan behöva ansöka om tillstånd eller anmäla anläggningen.

Två händer som tar upp vatten från en sjö.

Det finns olika regelverk kring vatten, vattenverksamhet, diken och dammar. Hos oss kan du ta reda på vilka regler som gäller samt söka tillstånd. Du kan även söka bidrag för att anlägga våtmarker och diken.