Kläppe

Här kan du vandra bland gamla grova aspar och 200-åriga tallar som överlevt senaste skogsbranden. Du kan se döda träd, både stående och liggande, som brutits ner i olika grad.

Bild på en asp och dess spretande grenar

Grova aspar har ofta en skrovlig bark där speciella lavar trivs. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Gammal grov skog

Här i Kläppe naturreservat kan du uppleva en uppvuxen granskog som bara är påverkad av människor i liten omfattning, en så kallad naturskog. Granskogen har vuxit upp sedan senaste skogsbranden, för ungefär 160-170 år sedan. Ett antal tallar som överlevt senaste skogsbranden står kvar och är kanske 200 år gamla.

Den näringsrika marken skapar förutsättningar för höga växter som torta, nordisk stormhatt och vissa bredbladiga gräs. Dessutom gör näringen att skogen växer fort och du kan se ovanligt höga granar. Många träd är väldigt grova med stor diameter på stammen.

Efter en brand gynnar ljuset lövträden och därför kan du hitta områden med många lövträd, en del väldigt grova aspar och sälgar finns.

Bränd skog

När senaste skogsbranden härjade i området brann det mesta av skogen upp. Tallar som har tjock bark och grenarna högt ovanför marken klarade sig i regel bättre. De till och med överlevde branden. Du kan se spår efter branden, till exempel kolade stubbar och tallar med skadad bark i marknivå, så kallade brandljud.

Lövträden återkommer först i ett område som brunnit. De hinner växa rätt långt innan granen kommer in och tar över ljuset. Granen konkurrerar ut de flesta lövträden och ställer sig intill de gamla tallarna.

Döda träd

Du kan själv se hur döda träd, både stående och liggande, invaderas av vedsvampar, lavar och mossor. Det finns ofta spår av insekter i barken och kanske till och med bohål för hackspettar.

Liggande döda trädstammar finns i olika stadier av nedbrytning. Det finns en del speciella vedsvampar som behöver ha tillgång till ett visst stadie av nedbrytning av den döda veden för sin fortlevnad. Därför kan du se sällsynta arter som till exempel gränsticka och lappticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Kläppe. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terräng

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Beslutsår: 2019

Storlek: 13 ha

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss