Långstrandberget

Här kan du uppleva en tallskog med långa stråk av örtrik granskog som sträcker sig genom området.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Tallpark

Skogen i reservatet har växt upp efter bränder på 1800-talet. Du kan se kolade stubbar, små mängder av död ved och brandskador på träd­stammar. Tallskogen i naturreservatet har här och var blivit ­huggen i äldre tid. Det har gjort att skogen ger intryck av att vara skött som en park.

Europeiska värden

Nästan hela naturreservatet ingår i det Europe­iska nätverket för skyddade områden, Natura 2000. Det är främst den örtrika granskogen som är intressant att skydda. Granskogen är påverk­ad av kalk i marken och det gör att speciella arter som skogsrör och lappranunkel kan leva där.

Välkänt område

Naturreservatets höga natur­värden är väl känt bland natur­intresserad allmänhet och specialintresserade botanister.

Föreskrifter

Välkommen till Långstrandberget. Tänk på att det inom natur­reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 73,9 hektar

Kommun: Ragunda

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område