Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Huse

I naturreservatet i Huse kan du se exempel på hur ett skogsområde i Jämtland såg ut förr. Här har skogen fått växa i fred. Typiska växter som trivs i den kalkrika berggrunden finns här. Därför hittar du inte bara granskog, en del tallar och aspar. Också vackra orkidéer och ovanliga svampar växer fint här. Unikt för hela Sverige är det system av fångstgropar som ligger precis i närheten av Huse.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I västra delen av Huse finns fuktiga områden, kärr. De innehåller mycket kalkrikt vatten.

Tack vare den kalkhaltiga jord­månen och att det finns mycket fuktighet i marken finns det många typiska arter för kalk­haltig jord.

Du kan därför hitta kranshaks­mossa, blå taggsvamp, visp­starr och kransrams.

Tog vara på allt

Vi kan se att man huggit skog här. Det kan vi se genom att skogen här och var är lite glesare. Vi vet också att boskap har fått beta här. De hörde till en fäbod. Det har gjort att betesdjuren gjort det enklare för en del växter och svampar att trivas extra bra. Djuren har hållit buskar och unga lövträd – sly - borta och gödslat jorden.

Fäboden är en plats man är på sommaren med sina djur. Där finns det gott om bete. Man använde betesmarkerna som låg en bit bort från bond­gården. Här i Jämtland var det vanligt att fäboden låg i bergstrakterna.

Det var viktigt att vara förbe­redd så det fanns foder för djuren för den långa, kalla vintern. Man behövde ta till­vara på allt och skördade hö där det fanns. Också på myrarna växte det gräs. När man skördade där kallas det myrslåtter.

Gamla kartor berättar

I gamla kartor beskrivs hur äganderätten till odlingsbar jord skulle omfördelas, eller skiftas.

Syftet var att förbättra jord­bruket. Det var tre sådana skiften i Sverige från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Den sista förändringen kallades laga skifte. Då skiftades också skog och gemensamt ägd mark. Staten ville att marken man ägde skulle höra ihop.

På historisk karta i laga skiftes­handlingar från 1838 framgår det att större delen av reserv­atet användes som betesmark på den tiden.

De små kärren slogs med lie. Det kallas myrslåtter. På det sättet drygade man ut höskörden de år som det var mindre hö på markerna runt gården.

Fångstgropar

Du ska inte missa något riktigt ovanligt. Här i närheten av Huse finns ett helt unikt område av fångstgropar. Det finns bara på några få andra ställen i hela Sverige.

Fångstgropar grävdes för att vilda djur skulle falla ner och fastna i gropen.

Det är en av de äldsta jaktmetoderna vi känner till. Redan under järnåldern användes det sättet att jaga.

Det är ett stort område, upp till en och en halv mil långt. Här finns ungefär 350 stycken fångstgropar. Det ligger lite högre, på sand och grusmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Huse. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng på barmark.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 34 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss