Långsån

Skydda den fridlysta och starkt hotade flodpärlmusslan som lever i ån! Och öringen. Det var de viktigaste anledningarna att bilda Långsåns naturreservat.

Bild på lugnvatten i Långsån

I Långsån finns ett bestånd av den hotade arten flodpärlmussla. Foto:Länsstyrelsen Jämtlands län

Flodpärlmusslan är helt beroende av fiskarten öring, för att överleva. Ska det bli fler musslor är det helt avgörande att öringar finns.

När musslans små larver släpps ut i vattnet så måste de sätta sig på gälarna hos en öring. Larverna ska fastna där. Där lever de sedan som parasiter innan de blir själv­ständiga.

En av 100 miljoner

Flodpärlmusslor är fascinerande på många sätt. Endast en av 100 miljoner larver lyckas etablera sig som mussla. Då förstår man att det är viktigt att det finns många larver och mycket öring.

De kan dessutom bli otroligt gamla. Vissa blir mer än 200 år.

Förbättrade livsvillkor

Flottningstiden – när man avverkade skog och fraktade stockar och timmer i vatten­dragen – har satt stora spår i Långsån.

Vissa delar av ån är helt städad på grus och större stenar. Männen som flottade rensade bort stenarna för att få en rakare, jämnare fåra att frakta stockarna i. Detta har förvärrat väldigt mycket för flodpärlmusslan.

Lägger tillbaka stenar

För att förbättra levnads­villkoren för flodpärlmusslor och öringar har Länsstyrelsen arbetat med att återställa delar av ån. Det kan man göra på några olika sätt.

Att lägga tillbaka grus, stenar och stenblock, är ett sätt. Då blir själva miljön nere i vattnet mer varierad. Och det är bra för öringar och flodpärl­musslor.

Slutar i Ljusnan

Långsån är fyra kilometer lång. Den sträcker sig mellan sjöarna Lången och Stensjön. Vattnet rinner därefter ut i Ljusnan.

Långsåns övre del består främst av strömmande sträckor, medan de flacka myrmarkerna i åns nedre del ger ett långsammare flöde.

Föreskrifter

Välkommen till Långsån. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada flodpärlmusslor, däggdjur, fåglar, groddjur och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • vaska efter guld eller andra ämnen
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, annat än med medhavd ved
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

    Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 0,3 km²

Kommun: Härjedalen

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område