Räggån

Timmerflottning, muss­lor och mycket vatten. Det är något av det du får möta i Räggåns naturreservat.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Räggån är väldigt speciell. Här finns bland annat väldigt må­nga av den fridlysta och hotade flodpärlmusslan.

Åren 2003 och 2008 räknades antalet musslor. Det visade sig att antalet musslor minskat väldigt mycket under dom åren.

Musslan behöver öring

Flodpärlmusslan är beroende av öringen som finns i ån. Finns det inte öringar så blir det inga nya flodpärlmusslor. Skälet är att musslornas larver måste fästa sig på gälarna hos en öring.

1 av 100 miljoner!

Och nästan alla larver av flod­pärlmusslan dör. Endast en av 100 miljoner larver lyckas över­leva och bli en ny mussla. Men gamla blir dom. En del flod­pärlmusslor blir faktiskt mer än 200 år.

Bävermat

Att det bor bävrar här syns tydligt. På flera ställen ligger lövträd som bävern fällt. Går du runt i terrängen hittar du också bäverdammar och hyddor.

Runt ån växer många lövträd. Terrängen är omväxlande och här finns sumpskogar – skog i blötmarker – och ganska bran­ta sluttningar av grus.

Rester av timmerflottning

Förr transporterades timmer i strömmande vatten. Timret flöt i vattendrag från skogarna till sågverken vid kusten.

Rensade åar

Räggån är inget undantag och vissa sträckor av ån är rensade på sten och block för att under­lätta flottningen.

Andra spår från den tiden är flottningsrännor, dammar och rester av en kraftstation.

Föreskrifter

Välkommen till Räggån. Tänk på att det inom reservatet inte är till­åtet att:

  • fånga, störa eller skada flodpärl­musslor, däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • vaska efter guld eller andra ämnen
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 m
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, annat än med medhavd ved
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 0,8 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat