Ödeborg

Näckrosor, många vattendrag och rest­er av gamla skogsavverkningar, möter dig som be­söker reservatet. Och skogen är lätt att gå i på många ställen.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Ödeborgs naturreservat består av tallskog som brunnit flera gånger. Här finns också kärr och små vattendrag. Här finns en bit gammal skog kvar trots den avverkning och trädfällning som skett.

Gamla träd

Tallskogen i reservatet är ur­skogslik och det finns gott om tallar som är äldre än 200 år. Många har spår efter två skogs­bränder. På gamla, höga stubb­ar kan du se spår av tre bränd­er.

Skogen är relativt gles – träden står inte så tätt – och det finns många små myrar och tjärnar. Det gör skogen ljus och solig och lätt att vandra i.

Värdefulla vatten­miljöer

Utöver Långtjärnen och Agnel­ån, bildar mindre vattendrag tjärnar, kärr och bäckar. I tjärn­arna finns många växter, bland annat näckrosor.

Varmt och öppet

Värmen och solljuset på öppna ställen i skogen – gläntor – skapar platser där levande och döda tallar blir till viktiga miljö­er för insekter som trivs i träd­en.

Utnyttjat för flottning ...

Agnelån och Långtjärnen av­gränsar naturreservatet. Här finns tydliga spår efter att man tidigare högg ner träd – avverk­ade – och flottade stockarna. Flottningsrännor – att transpo­rt­era stockarna i – och rester av en timmerkoja, visar att man huggit ner träd och transpo­rterat bort stockar för länge sedan.

Sista året det flottades timmer var 1948. Timmerkojan använ­d­es sporadiskt i några årtion­den till, innan den monterades ner och såldes. Tidigare fanns även ett stall och ett enkelt båthus. I dag finns bara hus­grunderna samt dasset kvar.

Bra fiskmiljöer

När timmerrännor byggdes behövde man inte rensa bott­narna på vattendragen. Det gör att det i dag finns värdefulla bottnar där fiskarna kan föröka sig, leka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Öde­borg. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bon och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • elda annat än med medhavd ved
  • framföra motor­drivet fordon i terräng.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2014

Storlek: 0,7 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss