Luvkullvattnet

Här hittar du lättvandrad gammal tallskog i norr, gammal granskog som nästan är orörd av människan samt vattendrag och sjöar som har höga natur- och kulturvärden.

Foto: Länsstyrelsen Jämtland

Skogen

I området finns både väldigt gammal tallskog som bär spår från flera bränder och jättegammal granskog som inte har några spår från mänsklig påverkan.

Båda skogstyperna har en urspunglig karaktär. Det vill säga att skogen under väldigt lång tid fått sköta sig själv. Från liten planta, utveckla sig till vuxet träd och senare dö på en naturlig väg.

Därför finns det mycket död ved i vissa delar av reservatet. Allt ifrån stående torra träd till liggande stammar som brutits ner i varierande grad.

Det är också bland den döda veden som naturvärdena är höga. Det finns sällsynta svampar som lever på död ved. Dessutom brukar insekter också hitta mycket spännande bland de döda träden.

Vattnet

Strax söder om reservatet finns de höjder som delar vattenflödena mellan Indalsälven och Ångermanälven. Luvkullvattnet med dess sjöar och vattendrag är oreglerade och naturliga men bär spår från tiden då flottning av timmer var vanligt. Luvkullvattnets vatten rinner via Ströms Vattudal och Faxälven vidare ut i Ångermanälven.

Länsstyrelsen har ambitionen att återställa vattendragen för att gynna bestånden av öring och flodpärlmussla (finns strax utanför reservatets gräns). Även uttern, som är en utpekad art att bevara, finns regelbundet i reservatet.

Myren

Hela naturreservatet är utpekat som ett område med höga naturvärden och ingår i
EU´s nätverk av skyddade miljöer och arter, Natura 2000.

De typer av natur som är särskilt utpekade i området är taiga och aapamyrar. Taigan är det nordliga barrskogsbältet som sträcker sig runt hela norra halvklotet på våra breddgrader. Aapamyrar är egentligen våtmarker bestående av många olika sorters myrar och kärr.

Föreskrifter

Välkommen till Luvkullvattnet. Tänk på att det inom naturreservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa
    djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 6,55 km²

Kommun: Strömsund, Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat samt Natura 2000-område