Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Luvkullvattnet

Här hittar du lättvandrad gammal tallskog i norr, gammal granskog som nästan är orörd av människan samt vattendrag och sjöar som har höga natur- och kulturvärden.

Foto: Länsstyrelsen Jämtland

Skogen

I området finns både väldigt gammal tallskog som bär spår från flera bränder och jättegammal granskog som inte har några spår från mänsklig påverkan.

Båda skogstyperna har en ursprunglig karaktär. Det vill säga att skogen under väldigt lång tid fått sköta sig själv. Från liten planta, utveckla sig till vuxet träd och senare dö på en naturlig väg.

Därför finns det mycket död ved i vissa delar av reservatet. Allt ifrån stående torra träd till liggande stammar som brutits ner i varierande grad.

Det är också bland den döda veden som naturvärdena är höga. Det finns sällsynta svampar som lever på död ved. Dessutom brukar insekter också hitta mycket spännande bland de döda träden.

Vattnet

Strax söder om reservatet finns de höjder som delar vattenflödena mellan Indalsälven och Ångermanälven. Luvkullvattnet med dess sjöar och vattendrag är oreglerade och naturliga men bär spår från tiden då flottning av timmer var vanligt. Luvkullvattnets vatten rinner via Ströms Vattudal och Faxälven vidare ut i Ångermanälven.

Länsstyrelsen har ambitionen att återställa vattendragen för att gynna bestånden av öring och flodpärlmussla (finns strax utanför reservatets gräns). Även uttern, som är en utpekad art att bevara, finns regelbundet i reservatet.

Myren

Hela naturreservatet är utpekat som ett område med höga naturvärden och ingår i
EU´s nätverk av skyddade miljöer och arter, Natura 2000.

De typer av natur som är särskilt utpekade i området är taiga och aapamyrar. Taigan är det nordliga barrskogsbältet som sträcker sig runt hela norra halvklotet på våra breddgrader. Aapamyrar är egentligen våtmarker bestående av många olika sorters myrar och kärr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Luvkullvattnet. Tänk på att det inom naturreservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa
    djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2018

Storlek: 6,55 km²

Kommun: Strömsund, Krokom

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat samt Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss