Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sölvbacka strömmar

Här möter du ett av Jämtlands mest populära fiskevatten. På en sträcka av sex kilometer i Ljungan faller det 60 höjdmeter. Där trivs, förutom fiskare, även uttern.

Bild på del av forsarna i Sölvabacka strömmar

Sölvbacka strömmar faller 60 höjdmeter mellan Storsjö och Stor-Grycken. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Vattnet som rinner i Sölvbacka strömmar är en del av älven Ljungan som har sina källflöden i Helags och Härjångsfjällen.

Här i Sölvbacka strömmar faller älven 60 meter på en sträcka av sex kilometer från Storsjön till Över-Grycken.

På den här sträckan strömmar, forsar och svämmar älven på många olika sätt. Därför kan du få uppleva ett rikt djurliv. Här trivs lekande öring, spanande fiskgjusar och uttrar.

Även skogen som kantar älvsträckan bjuder på höga naturvärden. Där kan du hitta gamla granar och tallar men framför allt en skog som får sköta sig själv.

Många former av natur

Trots att du kan se spår av flottning och att Ljungan är reglerad finns höga naturvärden som behöver bevaras. Området ger goda förutsättningar för fiskars lek och det har funnits en stark stam av utter sedan lång tid tillbaka.

Längs älven växer skog som får sköta sig själv. Det vill säga, du kan se träd av olika åldrar, döda träd i olika stadier av nedbrytning och partier med lövträd där luckor bildats. I partier där älven svämmar ut finns våtmarker. På några ställen är det till och med rikkärr, alltså våtmarker med stor påverkan av kalk.

Det rika djurlivet tillsammans med den fritt forsande älven utgör sådana speciella värden att området till stor del ingår i det europeiska nätverket för bevarande av biologisk mångfald, Natura 2000.

Flottningsepoken

Sölvbacka strömmar har använts för flottning av timmer. Då rätades älvfåran ut och rensades från stenar och andra hinder. Såna åtgärder gör att vattnet strömmar med ungefär samma höga hastighet under en lång sträcka. Då får fiskar och vatteninsekter det svårt att förflytta sig som de vill.

På senare tid har delar av Sölvbacka strömmar restaurerats för att efterlikna ursprungliga förhållanden. Länsstyrelsen har lagt tillbaka stora stenar och gjort så att älvfåran får ett mer naturligt lopp.

Fiske

Sölvbacka strömmar är ett av länets värdefullaste fiskevatten. Där finns bland annat harr och öring att fiska. Fiske är tillåtet om du har ett giltigt fiskekort. Sök på iFiske.se Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Sölvbacka strömmar. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd, annan död ved, eller på vattendragets botten och eventuella flodpärlmusselbankar,
  • elda, annat än med medhavd ved och på för avseendet iordningställda platser,
  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang,
  • genomföra vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling av arter eller har annan påverkan på naturmiljön.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2021

Storlek: 156 hektar

Kommun: Berg

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss