Prästvallen

Här hittar du en gammal granskog med karaktär av ursprunglig skog. Troligtvis har området betats när fäbodarna runt om­kring var i drift.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

​Naturskog

Det finns inga ursprungliga skogar kvar i Sverige. Ofta har de gamla skogarna betats av frigående betesdjur från fäbodar i närheten eller så har markägaren huggit träd för husbehov. I Prästvallens natur­reservat finns väldigt få gamla stubbar men närheten till flera numera nedlagda fäbodar gör det sannolikt att betesdjuren varit i området och betat en gång i tiden.

Gamla skogar med ursprunglig karaktär kallas för naturskog. Granarna finns i alla åldrar och de gamla träden som dött har ofta ramlat ner på marken och börjat brytas ned av markens organismer. Det finns många vedsvampar och vedinsekter som livnär sig på den döda veden. Många fåglar hittar till den döda veden för att leta insekter som föda.

Föreskrifter

Välkommen till Prästvallen. Tänk på att det inom naturreserv­atet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda, annat än med medhavd ved,
  • framföra motor­drivet fordon annat än på väl snötäckt mark längs befintlig skoterled.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 88,9 hektar

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat