Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grötingsberget

Här får du en unik inblick i hur skogen återhämtar sig efter en skogsbrand. Efter skogsbranden 2018 börjar livet återvända till vildbrännan. Skott av björk och asp spirar gröna.

Skogsmiljö med brända trädstammar och många stenar

Här syns tydligt hur elden bränt bort förnalagret och att tallarna har överlevt till stor del. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Vildbranden 2018

Under den långa torrperioden sommaren 2018 uppstod spontana vildbränder genom blixtnedslag på flera håll i vårt län. En av vildbränderna var vid Grötingsberget.

Efter bara tre år av inventering, avgränsning och förhandlingar med markägare kunde Länsstyrelsen ta beslut om ett nytt naturreservat på delar av vildbrännan.

Det är ett lite mer än kvadratkilometern stort område som innan branden utgjorde riktigt gammal tallskog med höga naturvärden.

Brännan

Där branden gått fram i terrängen kan du se hur mindre träd och buskar brunnit upp. Stenar och jord, den underliggande mineraljorden, har blottats då allt som kunde brinna brändes bort.

Många tallar står levande kvar men är till del brandskadade. Andra tallar överlevde inte den starka hettan som antingen brände av rötterna eller brände bort den skyddande barken.

I efterkommande höststormar föll många löst stående träd och på sina håll kan du påträffa stora ansamlingar av döda träd.

Redan första hösten efter branden slog både överlevande asp och björk lövuppslag som lyste livgivande i den annars så svarta omgivningen.

Det kommer bli spännande att följa utvecklingen på Grötingsberget, då naturen sakta men säkert återtar den brända marken.

Blommande skog

I naturreservatets sydöstra del är terrängen brant med stup och steniga sluttningar. Nedanför de stenigare partierna finns ett område med mycket kalk i marken. Här kan du få uppleva en rad olika kärlväxter som gillar kalk. Bland andra finns guckusko, grönkulla, nattviol och blåsippa.

Hela det här partiet i sydöstra delen av naturreservatet klassas som kalkbarrskog och är en ovanlig typ av natur. Fläckvis skulle den klassas som kalktallskog som är ännu mer sällsynt.

Liv i ravin

Det finns en fuktig ravin i den sydöstra delen av området där branden inte kunnat komma åt. Där finner du en frodig gammal granskog som troligen överlevt flera bränder. Här kan du hitta fallna gamla granar, så kallade lågor, med vedsvampar på. Dessa vedsvampar indikerar att det funnits granlågor av olika ålder och nedbrytning under lång tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Grötingsberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
  • elda med annat än medhavd, eller av förvaltaren utkörd, ved,
  • framföra motordrivet fordon i terräng på barmark.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Beslutsår: 2021

Storlek: 111 ha

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss