Torvalla urskog

Välkommen att kliva in i en annan värld, nästan som i en saga. I Torvalla urskog - Östersunds närmaste naturreservat - finns riktigt gammal skog. Här trivs träd, insekter, fåglar och blommor.

Bild på glänta med fallna döda träd

När gamla och döda träd ramlar ikull bildas öppna gläntor i den annars täta skogen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

I den gamla skogen finns träd med riktigt grova skrovliga stammar och från grenarna hänger det grå lav som växer där. I skogen finns barrträd, lövträd och döda träd. De stora granarna är riktigt gamla, de flesta runt 200 år. Här finns också gamla stora tallar. Björk, rönn och asp kan du se där skogen är lite öppnare, i gläntor.

Mat för insekter

I de döda stammarna som sakta faller sönder till jord, trivs insekter och svampar riktigt bra. Här i veden kan du upptäcka många olika sorter om du tittar noga.

Vissa insekter äter av de döda träden och andra använder stammen för att bo eller söka skydd. Ullticka, rynkskinn och rosenticka är exempel på ovanliga svampar du kan se växa på de stammar som ligger ner.

Fåglar gillar läget

Det är inte bara insekter och svampar som trivs i den gamla skogen. Också fåglar som spillkråka och hackspett uppskattar att bo här.

I en stor grov asp kan du se att en spillkråka byggt sitt bo. I en gran kan du se ett hål i närheten av vågräta spår. Det är tecken som visar var den ovanliga tretåiga hackspetten hämtar sin mat. Den suger upp näringsrik vätska, sav ur trädet.

Blommande kärr

Det finns mycket kalk i området och många ställen där mark blir översvämmad av vatten ibland. Det kallas för rikkärr och många sådana finns i den norra delen av reservatet.

I ett rikkärr finns det gott om fasta ämnen, mineraler i jordskorpan. Det finns också annan näring. Det gör att många mossor, växter och gräs trivs här.

Några exempel ovanliga blommor som växer i Torvalla urskog är orkidéer som brudsporre, skogsnycklar och spindelblomster.

Föreskrifter

Välkommen till Torvalla urskog. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • göra åverkan på levande eller döda träd och buskar
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och svampar
  • jaga, fånga eller avsiktligt döda djur, skada eller bortföra ägg och bo eller på annat sätt störa djurlivet
  • tälta eller göra upp eld
  • skräpa ner med plåt, glas, plast, papper eller annat avfall
  • framföra motordrivet fordon.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennärings­lagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 1971

Storlek: 4 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat