Nordanbergsberget

Reservatet ligger i en svag nordsluttning på Nordanbergsberget. Runt omkring natur­reservatet finns kal­hyggen och trädplant­eringar. Det skyddade området blir till en oas för arter knutna till äldre skog i allmänhet och äldre kalkbarrskog i synnerhet.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Kalkbarrskogen och dess invånare

Marken är kalkrik. Det kan man se genom att leta efter arter som är beroende av kalk. Arter som finns i reservatet och intygar att det är en kalkbarrskog är bland annat trolldruva, tibast, lilje­konvalj, finbräken, kransmossa och orkidéerna skogsnycklar och tvåblad. Exempel på typiska svampar för den kalkrika marken är flattoppad klubbsvamp och odörspindling. De är båda två upptagna på en lista över arter vars existens är hotad.

Gammal slåttermark

På historiska kartor från tidigt 1800-tal anges kärr och våt­marker som "utslått". Det betyder att man slog gräset på myrarna med lie för att dryga ut hömängden till djuren. Även namn som Björndrolet och Slåttmyran visar att markerna nyttjades som slåttermark. Namn som Storsvedjan antyder att marken har bränts för att för­bättra betet.

Föreskrifter

Välkommen till Nordanbergsberget. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

­

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2012

Storlek: 12 hektar

Kommun: Östersund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat