Båthällan

Båthällan är ett litet reservat som inne­håller mycket. Här finns bland annat den speciella fiskarten Båthällsöringen. Men i reservatet finns också spännande natur med klippblock och många vackra blommor.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Den östra delen av natur­reservatet Båthällan består av 100 till 200 år gammal gran­skog. Men här finns också en del grova lövträd.

Marken är rik på blommor. På vissa ställen är det mycket brant. Här finns mycket sten­block och en hel del döda granar.

Torrare områden

I de torrare delarna hittar man mer tall. Vissa träd är 200 till 300 år gamla.

I den nordöstra delen av reservatet, syns tydliga spår efter en brand. Du kan se svarta fläckar och extra tjock bark på vissa träd. Elden härjade på 1840-talet. Här växer i dag mest tall.

Rosenticka

I Båthällans naturreservat finns ovanligt gott om den sällsynta och hotade svampen rosen­ticka. Rosentickan behöver gamla döda träd­stammar som oftast ligger ner på backen för att kunna leva.

Fiskelycka

I vattendraget strax utanför reservatet kan man med fiskekort och lite tur också fånga den fina Båthällsöringen.

Föreskrifter

Välkommen till Båthällan. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • fälla eller skada växande träd eller ta bort växter eller växtdelar annat än bär
  • jaga, fånga eller avsiktligt döda djur samt skada eller bortföra ägg och bo
  • medföra hund
  • uppföra byggnad eller utföra odling
  • sätta upp plakat, affisch eller annan störande an­­ordning i annonseringssyfte.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 1946

Storlek: 5 hektar

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område