Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stormyrhögen

Här hittar du en riktig trollskog, med stammar klädda med lavar och mossor. Naturreservatet Stormyrhögen har i uppgift att skydda hotade arter. Minst 13 av dem är rödlistade. Här hittar du också blåbär och hallon att njuta av.

Bild på fält med nordisk stormhatt

Lucka i skogen med växten nordisk stormhatt. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Hälsa på hos de gamla träden

Granskogen vid Stormyrhögen är gammal. Granarna har en medelålder på ungefär 140 år. Vi uppskattar att de äldsta träden är i 170-årsåldern.

Här finns också lövträd. Asparna, björkarna och sälg­arna märker du av framför allt när det blåser. Då sätter vinden fart i löven. Asparnas skrovliga stammar är uppemot 80 centi­meter i diameter. De är hem för många ovanliga vedsvamp­ar, mossor och lavar. Några exempel är svampen stor aspticka, aspfjädermossa och läderlappslav.

Naturreservatet skyddar arter

Området ligger på berget Stormyrhögens östra sluttning ner mot Stor-Allvattnet. Blåbär kan du hitta nästan överallt här. Marken är bördig och på flera håll växer det höga örter. Några exempel är tolta, nordisk stormhatt, hallon och midsom­marblomster. Mer blygsamma växter är nordbräken och lappranunkel. Nordbräken är en sorts ormbunke. Lappranunkel är en liten gul blomma.

Stormyrhögen ligger i ett område med mycket skogs­bruk. Det bidrar till att många arter i skogen nu är hotade. Naturreservaten är ofta sista chansen för de här arterna. Totalt har vi hittat 13 rödlistade arter i det här reservatet. Det innebär att dessa 13 arter finns med i en lista över arter som riskerar att försvinna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Stormyrhögen. Tänk på att det inom reservat­et inte är tillåtet att:

  • elda
  • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • plocka och samla in naturprodukter (till exempel vedsvam­p­ar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
  • samla in everte­brater, till exempel skalbaggar och landmollusker
  • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
  • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell eller icke kommersiell organiserad verksamhet som idrottsarrangemang, turistverksamhet, jaktprov. Tillståndsplikten omfattar inte grupper med färre än 15 deltagare som endast ägnar sig åt traditionell vandring eller turåkning vid enstaka tillfällen.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 7 utgör inte heller något hinder för terrängtransport av fälld älg eller björn. Detta förutsätter att fordon med lågt marktryck används och att lämpligt körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2009

Storlek: 0,4 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss