Käringberget

I reservatet har det varit skogsbränder ända sedan 1300-talet. Det har resulterat i en skog med svampar som lever på döda träd och ljusa, fina lövträd.

Foto: Länsstyrelsen Jämtland

De sju senaste seklen har minst fjorton skogsbränder härjat här. De äldsta tallarna har överlevt sju av dem.

Tall finns det fortfarande gott om på Käringberget, liksom en mängd rödlistade vedsvampar.

Fyra urskogsreservat

I området kring Ljungå i Bräcke kommun finns fyra relativt små urskogsliknande naturreservat.

Av dessa är Valletjärnarna och Käringberget de mest sevärda. De andra två är Svedjan och Båthällan.

Brända marker

Käringbergets naturreservat omfattar delar av Käringberget. På vissa ställen är det riktigt brant. Här finns torra, och steniga marker. Du kan även få se vackra, knotiga tallar och många döda träd.

I den sydöstra delen ökar inslaget av gran och grov asp. Här är marken blötare och örterna fler.

Brann på 1300-talet

Att det finns så gott om tall i området beror på att skogen har drabbats av brand med jämna mellanrum. Sedan 1300-talet har minst fjorton bränder berört området.

Reservatet är också intressant då det finns så många döda tallar i soliga områden. Det gör att de insekter som lever i de döda träden, trivs väldigt bra.

Totalt har 15 sällsynta och hotade, rödlistade, arter hittats i området. Nu är vi duktiga på att släcka bränder och skogen har inte brunnit sedan 1819.

Bra med bränder

När skogen brinner är det tallarna som klarar sig bäst. Granarna – som annars konkurrerar ut de andra träden – dör och ger utrymme för nya tallplantor och lövträd.

Skogsbränder är bra för många sorters växter och olika arter. Ett exempel är vedsvampar som behöver gamla, brandskadade tallar.

Intressanta djur

Den ovanliga – och skyddsvärda – tretåiga hackspetten finns också i området vissa år.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Käringberget. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • fälla eller skada växande eller döda träd eller ta bort växter eller växtdelar annat än bär
  • jaga, fånga eller avsiktligt döda djur samt skada eller bortföra ägg och bo
  • medföra hund
  • uppföra byggnad eller utföra odling
  • sätta upp plakat, affisch eller annan störande anordning i annonseringssyfte.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1946

Storlek: 0,4 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss