Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Örnbergskilen

Fuktiga marker med gul, hängande garnlav. Hackspettar och ved­svampar med märkliga namn. Det är exempel på vad du kan se om du besöker Örnbergs­kilen.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Örnbergskilen är ett reservat med många blöta områden. Här finns myrar, sumpskog och fuktig skogsmark. I träden häng­er mycket lavar och det är gott om gran.

Lavsmyckade gran­ar

Den gula och trassliga garn­laven växer långsamt. I den här gamla skogen – med granar äldre än 150 år – finns perfekta hem för garnlaven. Här trivs den.

I reservatet finns två myrar.
I kanterna på myrarna växer björk, odon och videbuskar.
I buskarna gömmer sig älg och hare. Skogsfåglar som orre och ripa letar efter något att äta.

Populära lövträd

I de västra delarna av reser­vatet finns mer björk och sälg i skogen. De gamla sälgarna är uppskattade av många, olika insekter. Sälgarna blommar tidigt på våren och humlor och fjärilar samlas gärna kring träd­en.

Uppskattade av hackspettar

Många olika sorters fåglar gillar också sälgen. Det gäller både de hackspettar som letar insek­terna i träden och de hack­spett­ar som hackar sitt bo i stammarna.

Vad är en barrgrå­tagging?

Sällsynta och hotade ved­svamp­ar – vi kallar dem rödlist­ade – finns i området. Här hitt­ar du rynkskinn, rosenticka och harticka. Här finns också barr­gråtagging som bara hittats på ett fåtal ställen i Sverige.

Svårt att överleva

Den fuktiga skogen är svår att leva i för träden. Träden växer långsamt och en del dör fakt­iskt i den blöta marken.

Den blöta sumpskogen har ingen rört. Vare sig skogsav­verkningar eller skogsbränder har kommit hit. Därför finns det många döda och döende träd i de blöta markerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Örn­bergs­kilen. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och mat­svamp,
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter,
  • göra åverkan på mark, block, växt­lighet, torrträd eller annan död ved,
  • framföra motor­drivet fordon i terräng, samt
  • elda, annat än med medhavd ved

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2000

Storlek: 0,7 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss