Vackermyren

Vill du upptäcka en blommande orkidémyr ska du åka till Vackermyren i juni. Då blommar myren av orkidéer och andra växter.


Från parkeringen vid entrén leder en bred träramp dig genom skogen och ut på Vackermyren. Rampen är tillräckligt bred för att rullstol, barnvagn eller rullator ska kunna ta sig fram.

Vackermyren

I blomningstid kan det här finnas många olika orkidéer. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Vackermyrens naturreservat består av fyra våtmarker, kärr, som innehåller massor av kalk.

Växtligheten är ungefär likadan i de fyra så kallade kalkkärren. Här finns vackra blommor - orkidéer som ängsnycklar, sumpnycklar och blodnycklar. Här finns också flugblomster och brudsporre. De flesta orkidéerna blommar vid midsommar och veckorna efter.

Underlättar för besökare

Kärret med namnet Vackermyren, har flest besökare. Där kan du ta dig ut på myren via en fin bred träramp som är sammanlagt 450 meter. Den är anpassad för att rullstol, rullator och barnvagn ska kunna ta sig fram. Vid entrén finns ett tillgänglighetsanpassat torrdass och ute på myren finns en rastplats med bänkar. Till rastplatsen är det 270 meter.

Näringsrik granskog

Naturreservatet består till två tredjedelar av näringsrik granskog. Det kalkhaltiga vattnet rör sig i området och flyttar runt kalk. Det innebär att det nyttiga ämnet sprids. Man skulle kunna säga att marken helt naturligt blir gödslad.

Detta betyder att det finns synnerligen goda förutsättningar för många olika sorters växter. Det skapar det vi kallar en mångfald av växtarter.

Alla gillar kalk

Olika sorters svampar – bland annat vedsvampar och marksvampar – samt lavar och mossor, finns det gott om. Alla dessa växterna behöver kalk för att må bra. Och eftersom så många av dem växer där, lockas en massa insekter dit till växterna.

Man kan säga att den höga kalkhalten i marken och vattnet gör att det finns gott om både växter och djur i området. Utan kalk hade Vackermyren inte varit alls lika vacker och spännande.

Har du sett en klubbdyna?

Några av arterna i skogen som kan nämnas är guckusko, kransrams och svart trolldruva, olivbrun kremla, äggvaxskivling, rödbrun klubbdyna, lunglav, vitgrynig nållav och garnlav.

I reservatet finns en stor och bördig granskog. Den är också påverkad av de höga kalkhalterna i vattnet och marken. På marken ligger också en hel del döda träd. Även dom är viktiga för vissa djur- och växtarter.

Skörda hö på myrarna

Eftersom det är fäbodland runt om Vackermyren så har myrarna traditionellt slagits för hö. Det kallas för myrslåtter. Förr gick djuren i skogen och betade.

Nyligen har man börjat med slåtter på Vackermyren. Det görs inte så mycket för höets skull. Skälet är att ängarna inte skall växa upp och vissa växter försvinna.

Skogen har använts och fällts i stor omfattning under flera 100 år. Senast man tog ner en del av träden – kallas gallring – var faktiskt bara för 50 år sedan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Vackermyren. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

 • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp,
 • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,
 • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,
 • elda, förutom på särskilt angivna platser,
 • framföra motordrivet fordon i terräng.
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur, med undantag vidjakt.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2017

Storlek: 1,2 km²

Kommun: Strömsund

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss