Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nyvallen-Rännberg

Naturreservatet är urskogsliknande och fuktigt. Här kan du se riktigt ovanliga lavar som har fått utvecklas utan att störas av människans påverkan i skogen. Några bäckar, små fuktiga myrar och den lilla sjön Nyvalltjärnen står för det blöta i reservatet.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Nyvallen Rännbergs natur­reservat ligger i det så kallade Jämtlandspasset. Här är bergen relativt låga.

Fuktiga vindar sveper in från den norska atlantkusten. Klimatet liknar därför det som finns i områden närmare havet och kallas suboceaniskt. Här i de västligaste Jämtlandsfjällen är vintrarna därför inte så kalla och med mycket nederbörd.

Under sommaren å andra sidan kyler atlantvindarna. Det betyder att skillnaden i temperatur inte är så stor mellan vinter och sommar.

Reservatet har både höjder och dalar och ligger på mellan 500 – 700 meter över havet.

Sus i gamla granar

Känslan av urskog är stark. Det susar i de gamla granarna som kämpar i det tuffa klimatet. De kommer aldrig att kunna växa sig riktigt stora.

Mer välmående är den tretåiga hackspetten. Den trivs bra här och lever ostört under bästa förhållanden.

Spår av människor

Det finns faktiskt ett tydligt spår här i urskogen att människor använt området.

Se dig ordentligt omkring söder om den lilla sjön, tjärnen. Där finns en gammal övergiven fäbodvall.

På fäboden var man på sommaren med sina djur. Man använde betesmarkerna på längre avstånd från gården, ofta i bergstrakterna. Man skördade hö för att ha som foder till boskapen under den långa vintern. Man bodde ofta i små timrade byggnader. Ofta var det unga kvinnor som tog hand om djuren och tillverkade ost och smör.

Men naturen tar tillbaka, och snart är också vallen ett vackert minne.

Färgstarka blommor i granskogen

Här finns mycket gammal granskog, träden är ungefär 130-150 år gamla. Det kallas för naturskog när den ser ut som att den vuxit upp av sig själv och inte är planterad. Här och där finns klippor, berghällar.

Bland granarna i norr finns gott om växter som kräver extra mycket näring. De kallas högörter.

Vill du plocka blommor till midsommarbuketten vill du ju inte missa skogsnäva – den kallas just midsommar­blomster. Kommer du i rätt tid kan du också njuta av de vackra färgerna hos torta, kransrams och nordisk stormhatt.

Fukt och ljus

Den höga fuktigheten, det stora ljusinsläppet i den glesa skogen får speciellt lavar att trivas. För lavarna betyder det också mycket att människan inte påverkat området.

Det finns inte så mycket lövträd men du hittar både björkar och sälg.

De riktigt stora majestätiska sälgträden ser ut som de är klädda med vacker lav som hänger ner från grenarna. Här finns till exempel lunglav eller
skrovellav.

Du kan också se att det finns rätt mycket döda träd som ligger kvar i skogen, både gran och lövträd.

Namn som lockar fantasin

Det finns sällsynta och hotade, rödlistade, lavarter som trivs extra bra här. Namnen lockar fantasin - kavernularia, norsk näverlav och liten sotlav.

Andra rödlistade arter som växer här är rödbrun blekspik, gammelgranskål, skrovellav och gränsticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Nyvallen-Rännberg. Tänk på att det inom reservatet inte är tillåtet att:

 • elda, förutom på särskilt angivna platser
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg
 • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågel­bo, lya eller gryt än 100 meter
 • göra åverkan på mark och block
 • fälla växande eller döda träd samt ta bort eller upp­arbeta vindfällen och död ved
 • plocka och samla in naturprodukter (till exempel ved­svampar, lavar och mossor) med undantag för bär och matsvamp
 • samla in evert­ebrater, till ex­empel skalbaggar och landmollusker
 • framföra motor­drivet fordon i terräng inom hela området
 • snitsla spår, anlägga orienterings­kontroller eller anordna tävlingar
 • anlägga skoterled.

Punkt 2 utgör inget hinder för utövande av jakt. Punkt 8 utgör inte något hinder för terräng­transport av fälld älg. Detta förutsätter att fordon med lågt mark­tryck används och att kortaste och lämpligaste körstråk för uttransport väljs.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2007

Storlek: 3 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss