Grimsåvallen

I det här kuperade området kan du vandra över karga berghällar, genom gammal granskog som är full av höga örter och över sluttande myrar.

Lugnvatten i Grimsån

Det är bitvis frodiga stränder längs Grimsån. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Frodig granskog

I sänkor och raviner samt i de branta sluttningarna ner mot Grimsån kan du se att det växer grov granskog. Grov betyder i det här fallet att granarna växer mycket per år och uppnår en ansenlig höjd och diameter på grund av det näringsrika markvattnet de står i.

När granar växer så det knakar blir de dessvärre känsliga för att röta och dör så småningom. I naturreservatet finns många döda liggande träd, lågor, som följd till den höga tillväxten.

En av vedsvamparna i området, som trivs med grova lågor, är gränstickan. En vedsvamp som är upptagen i listan över sällsynta och utrotningshotade arter, den så kallade rödlistan (2015 års upplaga).

Lutande myrar

Från näringsrika bergarter i väster transporterar det ytliga markvattnet mineralerna nerför sluttningsmyrar, i sänkor och genom granskog. På grund av det höga näringsvärdet klassas sluttningsmyrarna in som rikkärr.

Grimsån

I naturreservatets östra gräns rinner och slingrar sig Grimsån. Det är ett viktigt vattendrag för öring och harr. Ån bidrar dessutom med en hög luftfuktighet som sällsynta mossor och lavar trivs med.

Fäbodmarker

Strax söder om naturreservatets gräns finns en fäbod som gett området sitt namn, Grimsåvallen. Även i norra delen av reservatet kan du se spår efter en sedan länge nedlagd fäbod. Fäbodar användes förr för att gårdens djur skulle få beta på marker som låg en bit ifrån byn.

Områdets frodiga sluttningsmyrar och granskogen med höga örter var säkerligen väl besökta av fäbodens djur som gick på fritt bete.

Föreskrifter

Välkommen till Grimsåvallen. Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att:

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag för bär och matsvamp
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • framföra motordrivet fordon i terräng.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva organiserat friluftsliv, tävlingar, lägerverksamhet, militär övningsverksamhet eller andra organiserade arrangemang.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till, exempelvis rennäringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 2020

Storlek: 2,5 km²

Kommun: Åre

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat