Vårkallhöjden

Vill du ta en rejäl promenad och titta på gamla träd och mycket blommor? Då kan Vårkallhöjden med sin klippbrant vara något för dig.

Skogsbilväg i skogen 

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Här och var står väldigt grova lövträd av asp, björk och sälg. Grova granar finns också i res­ervatet.

Värda att skydda

Trolldruva, nordisk stormhatt och liljekonvalj är några växter som man finner i reservatet. Här finns också underbara orkidéer.

Det finns fuktiga svackor och en del brantare partier i reser­vatets sluttning. De fuktiga svackorna med sina små vatt­en­samlingar är ett bra ställe att växa på för många olika sorters blommor.

Hög klippa

Orkar man gå längst upp i sluttningen kommer man till en klippbrant. Där växer det mest tall. En bit in på 1900-talet av­verkades de sista riktigt gamla tallarna. Man använde dem till att tillverka kol och tändstickor. Efter det har skogen fått stå orörd.

Okänt men värde­fullt

I länet genomfördes en ur­skogs­inventering – undersök­ning av urskogar – år 1980. Vårkallhöjden inventerades inte för naturen här var ganska okänd.

Det var först i Skogsstyrelsens inventering år 1993 som områ­det uppmärksammades och klassades som nyckelbiotop. Det betyder att området är särskilt värdefullt och därför ska skyddas.

Föreskrifter

Välkommen till Vårkall­höjden. Tänk på att det inom reserv­atet inte är tillåtet att:

  • tälta
  • elda
  • framföra motor­drivet fordon
  • klättra i boträd eller medvetet uppe­hålla sig närmare rov­fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växt­lighet, torrträd och vind­fällen inräk­nade.

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt reservatsbeslut för full­ständiga före­skrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hän­syn till, exempelvis ren­näringslagen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsens naturvårdsförvaltning

Fakta

Beslutsår: 1998

Storlek: 0,3 km²

Kommun: Bräcke

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län

Skyddsområde: Naturreservat och Natura 2000-område